16- årig dømt til be­hand­ling ef­ter drab

BT - - NYHEDER - Jes­per Lunds­gaard Ber­ling­s­ke Nyheds­bu­reau

DOM

En 16- årig dreng er ble­vet idømt psy­ki­a­trisk be­hand­ling på ube­stemt tid for dra­bet på en 77- årig kvin­de i Lemvig sid­ste år.

Dren­gen blev i går dømt for mand­drab ved Ve­stre Lands­ret i Vi­borg. Sam­ti­dig blev han dømt for an­den seksu­el om­gang end sam­le­je med li­get. Der­med stad­fæ­ste­de lands­ret­ten dom­men fra Ret­ten i Holste­bro, der blev af­sagt i slut­nin­gen af ju­ni.

Da dom­mer Olav B. Lar­sen læ­ste dom­men op, sag­de han blandt an­det, at de tre dom­me­re og tre læg­dom­me­re i punk­tet om seksu­el om­gang med den af­dø­de kvin­de hav­de til­si­de­sat den 16- åri­ges for­kla­ring om, at han ik­ke tro­e­de, at hun var død.

Den nu døm­te dreng fortrak ik­ke en mi­ne, da dom­men blev af­sagt. Umid­del­bart ef­ter doms­af­si­gel­sen trak han sig tilbage i et ven­te­rum for at ta­le med sin for­sva­rer og si­ne for­æl­dre, in­den han blev kørt tilbage til den in­sti­tu­tion, hvor han har op­holdt sig un­der fængs­lin­gen.

På ube­stemt tid

Den 16- åri­ge skal med dom­men væ­re i psy­ki­a­trisk be- hand­ling på ube­stemt tid, li­ge­som han skal væ­re ind­lagt på en psy­ki­a­trisk af­de­ling i mak­si­malt fem år.

» Nu har lands­ret­ten talt, og vi ta­ger dom­men til ef­ter­ret­ning, selv om vi ik­ke er eni­ge, « si­ger den 16- åri­ges for­sva­rer Bent Aa­gaard til Lemvig Fol­ke­blad.

An­kla­ger Las­se Svens­son be­gæ­re­de, at den 16- åri­ge blev ved med at væ­re va­re­tægts­fængs­let, ind­til der er fun­det en af­kla­ring på, hvad der skal ske med hans be­hand­lings­for­løb.

Det ac­cep­te­re­de for­sva­re­ren og den 16- åri­ge uden pro­te­ster.

En 16- årig dreng er nu idømt psy­ki­a­trisk be­hand­ling på ube­stemt tid for dra­bet på og voldtæg­ten af en 77- årig kvin­de i Lemvig sid­ste år. Ar­kiv­fo­to: Ben­ny Ga­de

Newspapers in Danish

Newspapers from Denmark

© PressReader. All rights reserved.