Tysk kvin­de dømt for men­ne­skes­mug­ling til Dan­mark

BT - - NYHEDER - Est­her Mar­gret­he Ly­nard og Ida Meyer Ber­ling­s­ke Nyheds­bu­reau

STRAKSDOM

En 30- årig kvin­de fra Tys­kland har få­et en straksdom ved Ret­ten i Søn­der­borg for at smug­le en ni­ge­ri­ansk mand ind i Dan­mark, skri­ver Syd- og Søn­derjyl­lands Po­li­ti i en pres­se­med­del­el­se.

Kvin­den skal 40 da­ge i fængsel for men­ne­skes­mug­ling og be­stik­kel­se.

Hun var fø­rer af en bil, som blev ud­ta­get ved en kon­trol ved Frøs­lev i nær­he­den af Pad­borg ved den dansk- ty­ske græn­se. Da be­tjen­ten stop­pe­de bi­len, for­søg­te hun og den ni­ge­ri­an­ske pas­sa­ger at be­stik­ke be­tjen­ten med 50 eu­ro. Kvin­den til­stod an­kla­ger­ne i grund­lovs­for­hø­ret. Ud­over de 40 da­ges fængsel får hun og­så for­bud mod at rej­se ind i Dan­mark i seks år.

Sig­tet for be­stik­kel­se

Den ni­ge­ri­an­ske mand blev sig­tet for be­stik­kel­se og her­ef­ter sendt til mod­ta­ge­cen­ter Sand­holm, da han valg­te at sø­ge asyl i Dan­mark.

Si­den 6. sep­tem­ber er 30 per­so­ner ble­vet sig­tet for men­ne­skes­mug­ling ef­ter ud­læn­din­ge­lovens be­stem­mel­ser og 16 per­so­ner sig­tet ef­ter straf­fe­loven, op­ly­ser Rigs­po­li­tiets kom­mu­ni­ka­tions­rå­d­gi­ver Tho­mas Kri­sten­sen til Avi­sen. dk. Den stør­ste grup­pe har sand­syn­lig­vis hjul­pet flygt­nin­ge og mi­gran­ter til Sve­ri­ge.

Kon­trol ved den dansk ty­ske græn­se i Frøs­lev.

Ar­kiv­fo­to: Claus Fi­sker

Newspapers in Danish

Newspapers from Denmark

© PressReader. All rights reserved.