Tvind- fol­ke­ne

BT - - NYHEDER -

Stif­te­ren og le­de­ren af Tvind- sko­ler­ne, Mo­gens Amdi Pe­ter­sen, er en af de dan­ske­re, der fin­des på In­ter­pols li­ste over per­so­ner ef­ter­lyst for kri­mi­na­li­tet be­gå­et i Dan­mark. Sam­men med Mar­le­ne Gun­st, Kir­sten Lar­sen, Chri­stie Pip­ps og Ste­en Byr­ner, der og­så er kendt som le­den­de fi­gu­rer i Tvind, er Amdi Pe­ter­sen ef­ter­søgt for øko­no­misk kri­mi­na­li­tet be­gå­et i 1990’ er­ne. I 2001 blev der ud­stedt en in­ter­na­tio­nal ar­re­stor­dre på Mo­gens Amdi Pe­ter­sen, der året se­ne­re blev an­holdt i en luft­havn i Los An­ge­les. Han blev ud­le­ve­ret til rets­for­føl­gel­se i Dan­mark året se­ne­re, hvor han og de medtil­tal­te af Ret­ten i Ring­kø­bing fi­re år se­ne­re blev fri­fun­det for om­fat­ten­de øko­no­misk kri­mi­na­li­tet i den tre­cif­re­de mil­li­onklas­se. Sa­gen blev se­ne­re an­ket af ankla­ge­myn­dig­he­den, men an­ken kun­ne ik­ke for­kyn­des for de til­tal­te, som var for­s­vun­det. Der­for måt­te der en af­gø­rel­se fra Hø­jeste­ret til, før de fem Tvind­folk kun­ne ef­ter­ly­ses. I au­gust 2013 be­slut­te­de lands­ret­ten at va­re­tægts­fængs­le al­le fem in ab­sen­tia, og de­res pas blev ind­dra­get. Blandt an­det har me­xi­cansk po­li­ti væ­ret in­vol­ve­ret i ef­ter­søg­nin­gen af Mo­gens Amdi Pe­ter­sen, for­di der har væ­ret spe­ku­la­tio­ner om, at han op­hol­der sig på Tvinds in­ter­na­tio­na­le ud­dan­nel­ses­cen­ter i Me­xi­co, TG Pa­ci­fi­co.

Mo­gens Amdi Pe­ter­sen og Kir­sten Lar­sen fra Tvind fo­to­gra­fe­ret i Ring­kø­bing i 2006. Fo­to: Claus Fi­sker

Newspapers in Danish

Newspapers from Denmark

© PressReader. All rights reserved.