Ny bog: Hil­lary er syg og de­pri­me­ret

BT - - NYHEDER - Jo­nas Siv­kær Pet­ter­sen pett@ bt. dk

RYG­TER

Hun har ved­va­ren­de ho­ved­pi­ne, er dre­pres­siv og li­der af søvn­be­svær. Stor­fa­vo­rit­ten i ræ­set om at bli­ve USAs næ­ste præ­si­dent, Hil­lary Cl­in­ton, er syg, og hun tviv­ler selv på, at hun har hel­bre­det, der skal til for at le­de lan­det.

Så­dan ly­der skuds­må­let fra en ’ ven’ tæt på den tid­li­ge­re præ­si­dent­frue, som er kil­de i den nye kon­tro­ver­si­el­le bog ’ Un­li­keab­le’ om Hil­lary Cl­in­ton. Bo­gen er skre­vet af for­fat­te­ren Edward Kle­in, der tid­li­ge­re har skre­vet nær­gå­en­de biografier om Ba­ra­ck Oba­ma og Jo­hn F. Ken­ne­dy. Det skri­ver New York Post.

» For før­ste gang i den tid, jeg har kendt hen­de, er hun i tvivl om sin egen styr­ke og hel­bred, « si­ger en kil­de i bo­gen, tæt på den ame­ri­kan­ske top­po­li­ti­ker.

I ’ Un­li­keab­le’ kom­mer det frem, at Hil­lary Cl­in­ton of­te ta­ger sovepi­l­ler og gen­tag­ne gan­ge har måt­tet træk­ke sig fra ar­ran­ge­men­ter un­der hen­des valg­tur­né, for­di hun sim­pelt­hen har væ­ret for træt.

» Hun er ud­mat­tet og de­pres­siv me­get af ti­den, « si­ger kil­den i bo­gen.

Har hun MS?

Men må­ske har den 67- åri­ge præ­si­denkan­di­dat og­så god grund til at væ­re op­mærk­som på sit hel­bred. I 2012, mens hun var uden­rigs­mi­ni­ster i Ba­ra­ck Oba­mas re­ge­ring, fik hun en blod­prop i den ven­stre hjer­ne­halv­del, som si­den har gjort hen­de ’ kon­stant be­kym­ret’, ly­der det i bo­gen.

Man­ge af Hil­lary Cl­in­tons symp­to­mer kan væ­re tegn på, at hun så­gar li­der af mul­tipel sk­lero­se, hæv­der bo­gens kil­de, som skal væ­re en ’ nær ven’ af præ­si­dent­kan­di­da­ten, skri­ver The Daily Mail.

Ryg­ter­ne om Hil­lary Cl­in­tons skran­ten­de hel­bred har fl­o­re­ret læn­ge. I som­mer fik ryg­te­strøm­men hen­de til at læg­ge si­ne per­son­li­ge op­lys­nin­ger fra en hel­breds­un­der­sø­gel­se of­fent­ligt frem.

Af pa­pi­rer­ne frem­går det blandt an­det, hvor­dan blod­prop­pen fra 2012 har på­vir­ket hen­des ben og hjer­ne i ti­den ef­ter. Af pa­pi­rer­ne frem­går det og­så, at hun fik kon­sta­te­ret blod­prop­per i 1998 og 2009. Læ­gen Lisa Bar­da­ck un­der­stre­ger imid­ler­tid, at Hil­lary Cl­in­ton er helt ov­re blod­prop­pen fra 2012.

Newspapers in Danish

Newspapers from Denmark

© PressReader. All rights reserved.