Zan­gen­berg får nyt mad­pro­gram

BT - - NYHEDER - Jo­nas Siv­kær Pet­ter­sen pett@ bt. dk

TV

Sku­e­spil­ler Julie Zan­gen­berg er ble­vet he­ad­huntet af Ka­nal 4 til at stå i spid­sen for sit eget mad­pro­gram.

Det af­slø­rer hun på det so­ci­a­le me­die In­s­ta­gram.

Iføl­ge hen­de selv har hun selv væ­ret med til at ud­vik­le pro­gram­met, der går i luft en til for­å­ret.

Be­søg af kend­te

Iføl­ge Julie Zan­gen­berg selv, får hun be­søg af en ræk­ke kend­te dan­ske kvin­der, som skal væ­re med i køk­ke­net, mens hun vi­ser sin koge­kunst.

No­get kun­ne ty­de på, at bå­de Ste­in­cke, Chri­sti­a­ne Schaum­burg- Mül­ler og Sig­ne Lind­k­vist skal kok­ke­re­re sam­men med 26- åri­ge Zan­gen­berg.

Julie Zan­gen­berg for­tæl­ler, at hun har sagt ja til ud­for­drin­gen, for­di mad al­tid har væ­ret hen­des store pas­sion, men og­så for­di hun alt­så har væ­ret in­de over pro­gram­mets ud­vik­ling fra idé­fa­sen til slut.

SBS Di­scove­ry Me­dia be­kræft er, at den kend­te dan­ske sku­e­spil­ler, der er kæ­re­ste med Ni­ck­las Bendt­ner, får sit eget mad­pro­gram.

» Julie, der er vant til at væ­re vær­tin­de ved lækre mid­dags­sel­ska­ber, in­vi­te­rer nu en ræk­ke kend­te kvin­der in­den­for i sit køk­ken, hvor de sam­men la­ver skøn­ne ret­ter, der kan in­spi­re­re til bå­de hver­dag og fest, « skri­ver SBS Di­scove­ry Me­dia i en pres­se­med­del­el­se.

Julie Zan­gen­berg får nu sit eget mad­pro­gram på Ka­nal 4 se­ne­re i år. Fo­to: Tho­mas Lek­feldt

Newspapers in Danish

Newspapers from Denmark

© PressReader. All rights reserved.