Be­kym­rin­ger for­styr­rer

Ny un­der­sø­gel­se vi­ser, at en me­get stor del af dan­ske voks­ne sover for lidt om nat­ten. Styr din søvn, ly­der rå­det fra en eks­pert

BT - - NYHEDER - Char­lot­te Bo Qvist chqv@ bt. dk

GOD­NAT OG SOV GODT

Fø­ler du dig ik­ke ud­hvilet, når du våg­ner om mor­ge­nen? Så er du langt­fra ale­ne. He­le 40 pct. af dan­sker­ne sover ik­ke nok om nat­ten. Og an­tal­let med dår­li­ge søvn­møn­stre vil sti­ge i de kom­men­de år, ad­va­rer eks­pert.

Na­t­a­r­bej­de, børn og toilet­be­søg får of­te skyl­den for skran­ten­de søvn.

Men en stor un­der­sø­gel­se fra Sta­tens In­sti­tut for Fol­kes­und­hed, som om­fat­ter 14.000 voks­ne, ty­der på no­get an­det. Det for­tæl­ler Heidi Ama­lie Ro­sen­da­hl Jen­sen, som er en af for­sker­ne bag un­der­sø­gel­sen.

Tan­ker, der vrim­ler rundt i ho­ve­d­et om pro­ble­mer på job­bet. Og be­kym­rin­ger om de lø­ben­de ud­for­drin­ger i pri­vat­li­vet er i høj grad med til at gø­re det svært at fal­de i søvn.

» Det er især ud­for­drin­ger på ar­bej­de el­ler i pri­vat­li­vet, der hol­der folk våg­ne om nat­ten. Ek­sem­pel­vis op­le­ver om­kring hver tred­je med søvn­for­styr­rel­se i al­ders­grup­pen 16- 44 år, at de­res søvn for­styr­res af en­ten per­son­li­ge, fa­mi­lie­mæs­si­ge el­ler ar­bejds­re­la­te­re­de pro­ble­mer, « si­ger Heidi Ama­lie Ro­sen­da­hl Jen­sen.

I al­ders­grup­pen over 45 år er det der­i­mod syg­dom og be­kym­rin­ger om hel­bre­det, der ge­ne­rer om nat­ten. Fak­tisk er det om­kring hver tred­je, der an­gi­ver syg­dom og be­kym­rin­ger som år­sag til øde­lagt søvn, og an­de­len sti­ger med al­de­ren.

Det er gan­ske nor­malt, at man i ny og næ sover dår­ligt, men det kan bli­ve far­ligt for hel­bre­det ik­ke at fø­le sig ud­hvilet over læn­ge­re tid. Det er uhyg­ge­li­ge føl­ge­virk­nin­ger som hjer­te- kar- syg­dom­me og ty­pe 2- di­a­be­tes, der er en 50 pct. øget ri­si­ko for, hvis man gen­nem fle­re år sover for dår­ligt, vi­ste en rap­port fra Vi­dens­råd for Fore­byg­gel­se i ju­ni. Så det gi­ver alt­så god grund til at ta­ge si­ne søvn­møn­stre op til re­vi­sion.

For­kert ud­vik­ling

At næ­sten halv­de­len af al­le voks­ne dan­ske­re fø­ler, at be­kym­rin­ger og tan­ke­myl­der ved sen­ge­tid er med til at øde­læg­ge søv­nen, over­ra­sker på in­gen må­de læ­ge og søvn­spe­ci­a­list Jan Ove­sen. Han ad­va­rer fak­tisk om, at det går den for­ker­te vej, og at an­de­len vil sti­ge.

» Man er vant til internet og te­le­fo­ner, der skal tjek­kes 100 gan­ge i døg­net. Man er hoo­k­ed. Man har ik­ke læn­ge­re en na­tur­lig må­de at kom­me i om­drej­nin­ger på, for­di man skal føl­ge med i alt he­le ti­den. Det stjæ­ler ens op­mærk­som­hed, men man skal i vir­ke­lig­he­den skrue ned. Og det gæl­der for al­le al­ders­grup­per, « si­ger Jan Ove­sen og un­der­stre­ger sam­ti­dig, at det er po­si­tivt med un­der­sø­gel­ser, der vi­ser en stig­ning, for det gør folk op­mærk­som­me på pro­ble­met, og så gør de no­get ved det.

For det er vig­tigt at sove godt for at und­gå den øge­de ri­si­ko for al­vor­li­ge syg­dom­me. Som ek­sem­pel næv­ner søvn­spe­ci­a­li­sten den mar­kan­te ef­fekt af 10 år med skif­te­holds­ar­bej­de. Det æl­der hjer­nen med he­le yder­li­ge­re 6,5 år.

Syv- ni ti­mer pr. nat

Der fin­des ik­ke of­fi­ci­el­le dan­ske søv­nan­be­fa­lin­ger, men iføl­ge den ame­ri­kan­ske søvn- or­ga­ni­sa­tion Na­tio­nal Sle­ep Fo­un­da­tion er den op­ti­ma­le nat­te­søvn for voks­ne på mel­lem syv og ni ti­mer. Søvn­be­ho­vet va­ri­e­rer fra per­son til per­son og på­vir­kes af al­der og da­gens læng­de. An­dre vi­den­ska­be­li­ge un­der­sø­gel­ser slår dog fast, at det bå­de kan væ­re far­ligt at sove for lidt og for me­get. Det vil si­ge en kort nat­te­søvn på min­dre end seks ti­mer og en lang søvn på ot­te- ni ti­mer el­ler me­re.

Iføl­ge Jan Ove­sen er en god tom­mel­finger­re­gel syv til ot­te ti­mers rig­tig søvn. Alt­så ik­ke hvor man lig­ger i sen­gen, men hvor man re­elt sover. Der­for er det en god idé at be­gyn­de at gå i seng en ti­me før, man skal sove. Så er der tid til at få styr på de løb­s­ke tan­ker.

» Især hos den yn­gre grup­pe fyl­der det ar­bejds­re­la­te­re­de alt for me­get. Man må ger­ne tæn­ke ar­bej­de, men det skal lig­ge i fa­ste ram­mer.

Ja, det har jeg tit. Så kvær­ner det i ho­ve­d­et med ting, jeg skal nå, ting, jeg har glemt. Og jeg ved godt, at det er di­rek­te us­undt, for det er om nat­ten, jeg skal la­de op til næ­ste dag. Og gør jeg ik­ke det, går det ud over krop­pen. Det, der vir­ker bedst for mig, er me­di­ta­tion, at fo­ku­se­re på ån­de­dræt­tet og på, hvor­dan det fyl­der krop­pen ud. Så er det dét, min hjer­ne tæn­ker på, og så fal­der jeg i søvn. Det vir­ker for mig.

Newspapers in Danish

Newspapers from Denmark

© PressReader. All rights reserved.