’ Har du pro­ble­mer med søv­nen, og hvad gør du, når du har?’ Vi spurg­te i Ikeas sen­ge­af­de­ling

BT - - NYHEDER -

Kas­per Glüsing, 29, Lyng­by:

Jeg har en me­get va­ri­e­ret søvn­ryt­me, som er for­skel­lig i pe­ri­o­der. Nog­le gan­ge fal­der jeg nær­mest i søvn i so­fa­en, og så kan der væ­re læn­ge­re pe­ri­o­der, hvor jeg har svært ved det, hvor tan­ker om job, pri­vat­liv og øko­no­mi fyl­der me­get. Og jeg tror og­så, at tek­no­lo­gi­en spil­ler ind. For man lig­ger tit med en te­le­fon el­ler iPad, der hol­der én vå­gen, og har man væ­ret ak­tiv på de so­ci­a­le me­di­er el­ler læst for man­ge nyheds­ar­tik­ler, kan det sæt­te gang i en mas­se, som for­styr­rer søv­nen. Jeg har ik­ke helt fun­det ud af at knæk­ke den. Men jo me­re mørkt og ro­ligt der er i rum­met, des nem­me­re er det at fal­de i søvn. Så det er nok løs­nin­gen.

Es­ben Jen­sen, 59, Her­lev:

Jeg li­der ik­ke selv af den slags pro­ble­mer. Men i mit ar­bej­de som psy­ko­te­ra­pe­ut hø­rer jeg of­te om det, for man­ge har pro­ble­mer med at sove. Selv sover jeg vir­ke­lig godt. Sik­kert for­di jeg be­væ­ger mig me­get og spi­ser for­nuf­tigt. Og det vil væ­re det bed­ste råd, jeg kan gi­ve vi­de­re. Lø­be­træ­ning, cy­kel­tu­re, svøm­ning, be­væ­gel­se.

Newspapers in Danish

Newspapers from Denmark

© PressReader. All rights reserved.