Vo­res søvn

Så­dan kla­rer du be­kym­rin­ger­ne

BT - - NYHEDER - Kil­de: Læ­ge og søvn­spe­ci­a­list Jan Ove­sen, Pri­vat­ho­spi­ta­let Skør­ping

Stop med at ar­bej­de to ti­mer in­den, du skal sove. Og tv’et skal sluk­kes en ti­me før, « si­ger Jan Ove­sen.

Stå op, hvis du ik­ke kan sove

Har du al­li­ge­vel svært ved at fal­de i søvn, skal du stå op igen, men ik­ke tæn­de for fjern­sy­net. Lav no­get ke­de­ligt - stryg nog­le skjor­ter, og gå i seng, når det ik­ke læn­ge­re er sjovt, og du bli­ver træt.

» Det er vig­tigt at la­ve no­get an­det - i et an­det væ­rel­se - for hvis man gen­tag­ne gan­ge lig­ger i sen­gen og ik­ke kan sove, as­so­ci­e­rer man sin seng og sit sove­væ­rel­se med det at væ­re vå­gen. Og det kan bli­ve en ond cir­kel og ud­vik­le sig til en kro­nisk til­stand, « si­ger Jan Ove­sen.

Rå­det ly­der der­for, at hvis du har svært ved at fal­de i søvn el­ler våg­ner for tid­ligt tre- fi­re gan­ge om ugen i me­re end tre uger, skal du sø­ge hjælp, så du und­går at få en skidt va­ne. Et pro­ble­ma­tisk søvn­møn­ster kan nem­lig væ­re svært at kom­me ud af på egen hånd.

Er du glad for at sove læn­ge i we­e­ken­den, kan du dog ån­de let­tet op. Jan Ove­sen for­sik­rer om, at det er okay, da en del af det er hyg­ge­søvn. Og sam­ti­dig kan man ind­hen­te ti­mer, man har mang­let i ugens løb.

Skriv ting ned, der ge­ne­rer dig.

Har du tre men­ne­sker, du skal hu­ske at ta­le med i mor­gen, så skriv det ned, så du er sik­ker på, du ik­ke glem­mer det igen. Du har tjek på det, og det får ik­ke en for­styr­ren­de ef­fekt. Man må ger­ne tæn­ke på ar­bej­de, det skal ba­re væ­re i nog­le fa­ste ram­mer.

Brug dit væk­k­eur.

Hvis du skal op klok­ken halv syv og skal ha­ve 7,5 ti­mes søvn, skal du sove kl. 23. Det vil si­ge, du skal be­gyn­de at gå i seng kl. 22, så har du tid til at træk­ke for, tjek­ke at dø­ren er låst, mad­pak­ker­ne er pak­ket og tæn­der­ne er bør­stet. Og så kan du læ­se i en bog i et kvar­ter, når du har lagt dig i sen­gen - så bli­ver du træt og fal­der i søvn. Tænd ik­ke for tv’et.

Lær at sty­re di­ne tan­ker.

Er du ik­ke på ar­bej­de, skal du ik­ke tæn­ke på det. El­ler ar­bej­de der­hjem­me. Hav i ste­det en hob­by, hyg dig med fa­mi­li­en, spil kort el­ler lav en an­den form for af­slap­ning.

Syg­dom.

En di­ag­no­se gør en ulyk­ke­lig og for­styr­rer, og det kan man ik­ke la­ve om på. Det er en form for usik­ker­hed og no­get, man fryg­ter. Det er van­ske­li­ge­re at gi­ve råd om, men det er en god idé at sæt­te sig ind i sin syg­dom, så man for­står den og føl­ger be­hand­lin­gen. Er der styr på be­hand­lin­gen, er man min­dre ge­ne­ret af syg­dom­men, og det gi­ver en be­ro­li­gen­de ef­fekt.

Du kan læ­re at leve med din syg­dom,

når først du har kend­skab til og kon­trol over si­tu­a­tio­nen. Og vær op­mærk­som på, at det kan væ­re nød­ven­digt med smer­testil­len­de om nat­ten, hvis smer­ter ge­ne­rer søv­nen.

Til hver­dag har jeg ik­ke pro­ble­mer med at sove. En sjæl­den gang op­le­ver jeg, at jeg ik­ke kan fal­de i søvn, men som re­gel sover jeg fint. De få gan­ge, hvor det sker, spil­ler jeg spil på Fa­ce­book el­ler læ­ser i et blad, og når der er gå­et en halv ti­me, kan jeg sove. Det er mest, hvis der er no­get, der ir­ri­te­rer mig, som jeg ik­ke kan slip­pe, at jeg har pro­ble­met. Men det er ik­ke så tit, at det sker. Fo­tos: Mat­hi­as Løv­gre­en

Newspapers in Danish

Newspapers from Denmark

© PressReader. All rights reserved.