St lt­he­den og vær­di

Fol­ke­vogns- en­tu­si­a­ster er ramt af mis­mod ef­ter VW- skan­da­len

BT - - NYHEDER - Jo­nas Ve­ster jves@ bt. dk Kil­de: Au­to­bran­chenA Dan­mark

VW- FAN

I en rød­ma­let ga­ra­ge i Pan­d­rup i Nord­jyl­land står seks gam­le ’ Fol­ke­vogns­bob­ler’. De til­hø­rer al­le Ste­en Ro­de- Møl­ler.

Han er for­mand for VW- Ve­te­ran­klub Dan­mark, og han har al­drig kørt i an­det end Volkswa­gen. Fol­ke­vogns­bob­ler­ne har Ste­en Ro­deMøl­ler sam­let og re­stau­re­ret gen­nem en lang år­ræk­ke, og glæden ved at kø­re Fol­ke­vogn skin­ner ty­de­ligt igen­nem, når han ta­ler om de gam­le, luft­kø­le­de mo­to­rer. Til dag­lig kø­rer han i sin Pas­sat 1,9 TD fra 1993, men ’ bob­ler­ne’ er al­le in­dre­gi­stre­ret, og han kø­rer jævn­ligt tu­re i dem. Som for­mand for ve­te­ran­klub­ben skal man kun­ne frem­vi­se lidt af en sam­ling, for­kla­rer han med et smil.

Men i de se­ne­ste da­ge er der kom­met skår i Fol­ke­vogns- glæden, ef­ter det er kom­met frem, at den ty­ske bil­gi­gant har snydt med mil­jøtest i USA, så kon­cer­nens di­e­sel­bi­ler - her­i­blandt VW Golf og Au­di A3 - frem­stod me­re mil­jø­rig­ti­ge, end de i vir­ke­lig­he­den er.

VW- skan­da­len bli­ver kaldt den stør­ste industriskandale i Tys­kland i ny­e­re tid, og Volkswa­gens ak­tier har mi­stet næ­sten en tred­je­del af sin vær­di på min­dre end en uge. I af­tes kul­mi­ne­re­de skan­da­len, da kon­cer­n­chef Martin Win­ter­korn måt­te træk­ke sig. Og mens mil­li­ards­to­re bø­der sand­syn­lig­vis ven­ter for­u­de, har bil­fa­bri­kan­tens ry og om­døm­me al­le­re­de få­et dybe rid­ser i lak­ken. Og det gør ondt på den inkar­ne­re­de fol­ke­vogn­sen­tu­si­ast.

» Min ko­ne og jeg har al­tid haft Fol­ke­vogn, beg­ge vo­res for­æl­dre hav­de Fol­ke­vogn, så det er langt me­re end ba­re en bil for os. Da jeg var barn i 50’ er­ne, var bi­len et sær­ligt for­brugs­go­de, og bi­len blev en del af fa­mi­li­en. Det er svært at for­stå i dag, men så­dan var det. Der­for gør det da ondt, når så­dan en skan­da­le kom­mer frem. Ens stolt­hed får et knæk, « si­ger Ste­en Ro­de- Møl­ler.

Svært at gen­ska­be ry

Skuf­fel­sen i kølvan­det på skan­da­len skyl­des og­så, at Ste­en Ro­de- Møl­ler har be­trag­tet VW som et mær­ke, der var hæ­vet over an­dre bil­fa­bri­kan­ter.

» Jeg har al­tid gå­et i den tro, at det var de an­dre bil­fir­ma­er, der kun­ne fin­de på at sny­de. Jeg har al­tid op­fat­tet VW som no­get puri­tansk, et so­lidt styk­ke hånd­værk, man kan sto­le på. Det gør ondt, at vi nu er ne­de i det sam­me sø­le som an­dre bil­mær­ker, « si­ger Ste­en Ro­de- Møl­ler.

» Volkswa­gen er en del af den ty­ske fol­kesjæl. Det er og­så der­for, skan­da­len har vok­set sig så stor. Nu ri­si­ke­rer le­del­sen, at alt det, der er byg­get op gen­nem åre­ne - VW’s go­de ry - fal­der til jor­den, « si­ger Ste­en Ro­de- Møl­ler.

Han tror, at det vil kræ­ve man­ge års op­ryd­nings­ar­bej­de at få gen­skabt sel­ska­bets om­døm­me.

» Det er trods alt en trøst, at VW læg­ger sig fladt ned og in­drøm­mer sny­de­ri­et.

For der er in­gen tvivl om, at det er ik­ke ba­re en sim­pel fejl. Det er avan­ce­ret snyd, så der er in­gen und­skyld­ning for det, der er sket. Men selv­om de sæt­ter et op­ryd­nings­ar­bej­de i gang og får fjer­net de brod­ne kar, så vil skan­da­len sta­dig væ­re der i hukom­mel­sen, « si­ger Ste­en Ro­deMøl­ler.

TORS­DAG 24. SEP­TEM­BER 2015

1

2

3

4

5

6

7

8

9

VOLKSWA­GEN UP!

PEU­GEOT 208

SKO­DA OCTAVIA COM­BI

TOY­O­TA AY­GO

FORD FIES­TA

CI­TRO­EN C1

RE­NAULT Ny Clio

FORD KA

SKO­DA CITIGO

10 KIA PI­CAN­TO

An­tal

10.104

5.699

5.397

5.336

5.112

4.584

4.569

4.189

4.132

4.017

Newspapers in Danish

Newspapers from Denmark

© PressReader. All rights reserved.