Fle­re lan­de vil ef­ter­for­ske VW

BT - - NYHEDER - An­dreas Bach Hou­gaard ahou@ bt. dk

BED­RA­GE­RI

Op­da­gel­sen af Volkswa­gens mil­jøs­nyd gi­ver nu ef­ter­virk­nin­ger ver­den over. Ef­ter det kom frem i tirs­dags, at den ty­ske bil­ma­sto­dont har snydt med ud­led­nin­gen af gas­sen NOx, fra si­ne di­e­sel­bi­ler i USA, mel­der fle­re lan­de ver­den over, at de og­så vil ef­ter­for­ske Volkswa­gens di­e­sel­bi­ler.

Ef­ter­forsk­nin­gen skal se, om Volkswa­gen over­hol­der lan­de­nes mil­jø­re­gu­la­ti­ver. Det dre­jer sig om Syd­korea, Frankrig, Stor­bri­tan­ni­en og Ita­li­en for­u­den USA, hvor skan­da­len har ramt sel­ska­bet. Des­u­den har sven­ske trans­port- myn­dig­he­der ud­trykt øn­ske om me­re in­for­ma­tion om sa­gen fra Volkswa­gen. Fæl­les for dis­se lan­de er, at de al­le er hjem­sted for store bil­pro­duk­tio­ner. Frankrig, Stor­bri­tan­ni­en og Ita­li­en øn­sker, at der fra EUs si­de ind­le­des en efterforskning i Volkswa­gens bi­lers ska­de­li­ge ud­led­ning.

I tirs­dags kom det frem, at Volkswa­gen har snydt den ame­ri­kan­ske mil­jø­be­skyt­tel­sesmyn­dig­hed, EPA, for at op­fyl­de de ame­ri­kan­ske mil­jø­krav til di­e­sel­bi­ler. Må­den det er sket på, er gen­nem in­stal­la­tio­nen af et sær­ligt styk­ke softwa­re i bi­ler­nes com­pu­ter, som har re­gu­le­ret ud­led­nin­gen af NOx ved de ame­ri­kan­ske prø­ver si­den 2009. Det dre­jer sig om mo­del­ler­ne Jet­ta, Be­et­le, Golf, Pas­sat og Au­di A3.

År­sa­gen til, Volkswa­gen har øn­sket at sny­de EPA, er end­nu uvis. En mu­lig for­kla­ring kan væ­re, at bil­pro­du­cen­ten har øn­sket at ned­brin­ge si­ne pro­duk­tions­om­kost­nin­ger og ’ til­go­de­se’ for­bru­ger­ne ved at gi­ve dem bed­re brænd­sto­fø­ko­no­mi.

Newspapers in Danish

Newspapers from Denmark

© PressReader. All rights reserved.