Volkswa­gens top­chef træ­der tilbage

BT - - NYHEDER - Lars Erik Sko­v­gaard Ber­ling­s­ke Nyheds­bu­reau

SKAN­DA­LE

Den 68- åri­ge Martin Win­ter­korn, der er kon­cer­n­chef for Volkswa­gen, træk­ker sig som di­rek­tør.

Det sker ef­ter de sid­ste da­ges skan­da­le, som har ry­stet ik­ke kun Volkswa­gen, men he­le den ty­ske fol­kesjæl.

» Volkswa­gen har be­hov for en frisk start - og­så når det gæl­der per­so­na­le. Jeg ryd­der nu vej­en for den­ne for­ny­el­se med min op­si­gel­se, « ud­ta­ler Martin Win­ter­korn i en er­klæ­ring ons­dag af­ten.

Tys­kland er kendt for at ha­ve styr Ste­en Ro­de- Møl­ler ( yderst tv.) er en skuf­fet VW- en­tu­si­ast, mens Martin Win­ter­korn ( th. på bil­le­det) er en nu for­hen­væ­ren­de kon­cern­di­rek­tør på tin­ge­ne og le­ve­re kva­li­tet til ti­den. Så det kom som en over­ra­skel­se af de store, da de ame­ri­kan­ske mil­jø­myn­dig­he­der for­le­den af­slø­re­de, at Volkswa­gen har fu­sket med di­e­sel­mo­to­rer, så de kom til at frem­stå me­re mil­jø­ven­li­ge, end de egent­lig er.

Det har ført til krav og enor­me er­stat­nin­ger og bø­der, og har på få da­ge kap­pet en tred­je­del af bør­s­vær­di­en på Volkswa­gen, som er ver­dens stør­ste bil­pro­du­cent med hund­redt­u­sind­vis af me­d­ar­bej­de­re i he­le ver­den.

Man­ge af­hæn­gi­ge af VW

Ale­ne i Wol­fsburg, et par hund­re­de ki­lo­me­ter vest for Ber­lin, hvor Volkswa­gen har sit ho­ved­kon­tor, be­skæf­ti­ger fa­brik­ken tæt ved halv­de­len af by­ens 125.000 ind­byg­ge­re, og her støt­ter den store bil­kon­cern og­så uni­ver­si­te­ter og mu­se­er, li­ge­som de ejer den lo­ka­le fod­bold­klub, der kæm­per mod nog­le af ver­dens bed­ste hold i Champions League.

Volkswa­gen blev grund­lagt i 1938 i det da­væ­ren­de Na­zi­tys­kland, og står bag blandt an­det ’ Bob­len’, der blev pro­du­ce­ret i me­re end 21 mil­li­o­ner ek­sem­pla­rer. Men Po­lo, Pas­sat og Golf er og­så bil­nav­ne, som er ble­vet en så mas­siv suc­ces, at de i dag er kendt af en­hver sko­led­reng el­ler - pi­ge over det me­ste af ver­den.

GRA­FIK: Fa­ger­heim/ Fo­to: Jo­han­nes Ei­se­le,, C Cathrine Ert­mann

Et styk­ke softwa­re i bi­ler­nes elek­tro­ni­ske kon­trol­mo­dul ( ECM) kan føl­ge med i, hvor bi­len bli­ver kørt – om det er på al­min­de­lig lan­de­vej el­ler på

test­ba­ne – ved at ana­ly­se­re en ræk­ke må­lin­ger.

Der skif­tes til » test­må­ling « , idet softwa­ren kan fast­slå, at kø­re­tø­jet er i færd med at bli­ve te­stet for gif­ti­ge

ud­led­nin­ger. Bi­len le­ve­rer ud­led­nings

resultater, som er i over­ens­stem­mel­se med mil­jø­myn­dig­he­der­nes krav. Der skif­tes til » kø­re­må­ling « , idet softwa­ren kan fast­slå, at kø­re­tø­jet kø­rer nor­malt i tra­fik­ken. Ud­led­nings­kon­trol­sy­ste­met re­du­ce­res, så ni­veau­et for kvæl­stof- il­ter ( NO) sti­ger til et ni­veau, der er ti til 40 gan­ge hø­je­re. Iføl­ge Kim Winther, se­ni­o­r­kon­su­lent i m mo­to­raf­de­lin­gen ved Tek­no­lo­gisk

In­sti­tut, står bil- pro­du­cen­ter i et di di­lem­ma:le ” Skal man ha­ve en lavt NOx- ud­led­ning el­ler et lavt brænd­stoff brænd­stof­for­brug?ffo Dis­se mod­ar­bej­der nem­lig hin­an­den rent ke­misk. Så hvis man har e en mo­tor, som er indstil­let til kon­stant at kø­re med lav NOx- ud­led­ning, så kann den ik­ke sam­ti­dig op­nå sit bed­ste brænd­stof­for­brug. Der­for er man er nødt­nøn til at gi­ve køb på en af de­le­ne.”

Newspapers in Danish

Newspapers from Denmark

© PressReader. All rights reserved.