Ny post til Hel­le Thor­ning

BT - - NYHEDER - Sø­ren Ploug Lil­mo­es Ber­ling­s­ke Nyheds­bu­reau

NY KOM­MIS­SION

Tid­li­ge­re stats­mi­ni­ster Hel­le Thor­ning- Sch­midt ( S) er sam­men med an­dre for­hen­væ­ren­de po­li­ti­ske le­de­re ble­vet ud­pe­get til en ny FN- kom­mis­sion, der skal se på, hvor­dan fl ere af ver­dens børn og un­ge får ad­gang til sko­le­gang.

Kom­mis­sio­nen træ­der sam­men for før­ste gang 29. sep­tem­ber un­der FNs ge­ne­ral­for­sam­ling.

Den skal om et år præ­sen­te­re en rap­port for FNs ge­ne­ral­se­kre­tær Ban Ki- moon med an­be­fa­lin­ger til, hvor­dan fl ere børn og un­ge sik­res ud­dan­nel­se.

Kom­mis­sio­nen, der le­des af den tid­li­ge­re bri­ti­ske pre­mi­er­mi­ni­ster Gor­don Brown, hed­der In­ter­na­tio­nal Com­mis­sion on Fi­nan­cing Glo­bal Educa­tion Op­portu­ni­ty. For­u­den Brown og Hel­le Thor­ning- Sch­midt fi ndes José Ma­nu­el Bar­ro­so, tid­li­ge­re for­mand for EU- Kom­mis­sio­nen, på med­lem­s­li­sten sam­men med fl ere no­bel­pris­mod­ta­ge­re.

Nor­ge støt­ter ar­bej­det øko­no­misk, og den nor­ske stats­mi­ni­ster Er­na Sol­berg har væ­ret med til at sam­men­sæt­te kom­mis­sio­nen.

’ Ud­dan­nel­se er nøg­len til at be­kæm­pe fat­tig­dom,’ si­ger hun i en pres­se­med­del­el­se fra den nye ud­dan­nel­ses­kom­mis­sion.

Hel­le Thor­ning- Sch­midt får travlt i den kom­men­de tid.

Fo­to: Keld Navn­toft

Newspapers in Danish

Newspapers from Denmark

© PressReader. All rights reserved.