Køb Fogs hus for 34 mio.

Den le­gen­da­ri­ske mæg­lers strand­vejs- villa sat til salg af Claus Borg, der var i læ­re hos Fog og over­tog hans for­ret­ning

BT - - NYHEDER - Be­rit Hartung beh@ bt. dk

LUKSUSBOLIG

Jan Fogs villa er net­op ble­vet sat til salg til den net­te sum af 34 mil­li­o­ner kro­ner.

Drøm­mer du om et hus med en helt unik be­lig­gen­hed på en af ho­ved­sta­dens mest ef­ter­trag­te­de adres­ser? Er du til ha­vud­sigt og egen ba­de- og bå­d­bro, og klin­ger or­det ’ palævil­la’ ba­re godt i di­ne ører.

Ja, så har du nu mu­lig­he­den for at kø­be en af lan­dets ab­so­lut mest eks­klu­si­ve pragtvil­la­er.

Den af­dø­de ken­dis- mæg­ler Jan Fogs villa er nem­lig net­op ble­vet sat til salg.

Det frem­går af ejen­doms­mæg­ler Claus Borgs hjem­mesi­de.

Ik­ke man­ge kø­be­re

Ene­ste ’ men’ - for den le­gen­da­ri­ske mæg­lers villa er vir­ke­lig sva­ret på de fle­stes he­de bo­lig­drøm­me - er, at du skal gri­be umå­de­ligt dybt i lom­men for at få råd til her­lig­he­den .

De 34 mil­li­o­ner, som vil- la­en på Strand­vej­en 632 ons­dag af­ten blev ud­budt til, be­græn­ser nok fel­tet af kø­be­re en smu­le.

» Der er ik­ke man­ge kø­be­re til en villa af den­ne slags. Må­ske højst 100. Men vi hå­ber da, at der vil væ­re stor in­ter­es­se, og selv om fle­re ting skal gå op i en hø­je­re en­hed, reg­ner vi med, at den er hur­tigt solgt, « si­ger ejen­doms­mæg­ler Claus Borg til Ek­stra Bla­det.

Et spørgs­mål om tid

Den kend­te liebha­ver­mæg­ler dø­de 23. april på Rigs­ho­spi­ta­let i København ef­ter læn­ge­re tids kræft­syg­dom. Fog dø­de, mens han var i gang med at bli­ve be­hand­let for leukæ­mi.

Hans en­ke, Char­lot­te Juul, har ik­ke øn­sket at flyt­te ind i vil­la­en, og de se­ne­ste uger har det blot væ­ret et spørgs­mål om tid, hvor­når vil­la­en vil­le bli­ve sat til salg.

Og det kan godt væ­re, at 34 mil­li­o­ner er man­ge pen­ge, men for den pris får den nye ejer alt­så og­så en luksus­vil­la på 373 kva­drat­me­ter, for­delt på 11 væ­rel­ser og 150 kva­drat­me­ter kæl­der. Der­u­d­over er der en grund på 894 kva- drat­me­ter, som skrå­ner ned til Øre­sund.

Det er ejen­doms­mæg­ler Claus Borg, der skal sæl­ge vil­la­en. Han er ud­lært hos Jan Fog og end­te og­så med at kø­be hans virk­som­hed ef­ter hans død.

Bli­ver Fogs villa solgt til pri­sen, bli­ver der ta­le om en af de ab­so­lut stør­ste vil­la­hand­ler i år.

Store hand­ler

Bort­set fra sal­get af mo­de­mil­li­o­næ­ren Ole Dam­ms villa på Ved­bæk Strand­vej 484 i Ved­bæk, som tid­li­ge­re på året blev solgt til skibs­re­de­ren Jo­han We­dell- We­dells­borg for he­le 58 mil­li­o­ner kro­ner, så når in­gen af de øv­ri­ge mil­li­onhand­ler så langt op.

Rig­man­den Erik Ting­l­eff Lar­sen be­tal­te 32 mil­li­o­ner kro­ner for Ved­bæk Strand­vej 338, Ved­bæk.

Og de­sig­ner Keld Mik­kel­sen, man­den bag tøj­mær­ket ’ Day Bir­ger et Mik­kel­sen’ med Ma­le­ne Bir­ger, fik solgt sin villa på Ri­che­lieus Al­le 1 i Hel­lerup for 30.350.000 kro­ner.

Jan Fog for­an luksus­vil­la­en på Strand­vej­en nord for København, med ud­sigt over Øre­sund.

Fo­to: Erik Ref­ner

Newspapers in Danish

Newspapers from Denmark

© PressReader. All rights reserved.