Kær­lig­hed uden SE­KUN­DER

Fo­to af kys­sen­de fl ygt­nin­ge på en ba­ne­gård i Bu­da­pe­st i Un­garn g

BT - - NYHEDER - Mor­ten Toft mo­to@ bt. dk

KÆR­LIG­HED

Et bil­le­de af et ungt par, der kys­ser i et telt på Ke­le­ti tog­sta­tio­nen i Bu­da­pe­st i Un­garn, går i øje­blik­ket ver­den rundt.

Om­gi­vet af an­dre fl ygt­nin­ge vend­te det un­ge par sig mod hin­an­den og kram­me­de og kys­se­de hin­an­den.

Bil­le­det er ta­get af 30- åri­ge Istvan Zsiros. Han stod tid­ligt op søn­dag mor­gen 30. au­gust for at ta­ge tu­ren på halvan­den ti­me til Bu­da­pe­st, så han med eg­ne øj­ne kun­ne se, hvor­dan det stod til i ho­ved­sta­den.

Her blev fl ere tu­sin­de fl ygt­nin­ge holdt tilbage på tog­sta­tio­nen af de un­gar­ske myn­dig­he­der, in­den de se­ne­re fi k lov til at fort­sæt­te rej­sen op gen­nem Eu­ro­pa.

Istvan Zsiros hav­de kort tid in­den sagt sit job som it- ar­bej­der op for i ste­det at for­sø­ge sig som fo­to­graf. Der­for tog han den 40 ki­lo­me­ter lange tur til Bu­da­pe­st 30. au­gust med sit ka­me­ra.

» Det er vig­tigt at væ­re åben og nys­ger­rig over for ver­den. No­get for­tal­te mig, at jeg skul­le ta­ge af sted. For at se det med mi­ne eg­ne øj­ne og ik­ke gen­nem me­di­er­ne, « si­ger Istvan Zsiros til The Gu­ar­di­an.

Nor­malt ta­ger han ik­ke billeder in­de i by­en. Han fo­re­træk­ker at ta­ge billeder af na­tu­ren. Al­li­ge­vel fan­ge­de det un­ge par ved tog­sta­tio­nen hans op­mærk­som­hed, og han tog bil­le­det, for­tæl­ler Istvan Zsiros, som valg­te, at bil­le­det skul­le væ­re i sort­hvid.

Der var for me­get liv i far­ve­bil­le­der­ne. Rø­de og blå sovepo­ser samt de man­ge fl ygt­nin­ges far­ve­ri­ge tøj fj er­ne­de fo­kus fra øje­blik­ket mel­lem par­ret, for­tæl­ler fo­to­gra­fen, som kun var in­de ved tog­sta­tio­nen i en halv ti­mes tid.

Kort eft er lag­de Istvan Zsiros bil­le­det op på en Fa­ce­book- si­de, der afh oldt en fo­to­kon­kur­ren­ce med te­ma­et ’ fl ygt­nin­ge’.

Her blev bil­le­det delt om­kring 50 gan­ge.

To uger se­ne­re blev det op­da­get af den græ­ske fo­to­graf og ak­ti­vist Yan­nis An­drouli­dakis, som del­te bil­le­det på sin egen si­de.

Her­fra har bil­le­det bredt sig til me­di­er i he­le ver­den som et sym­bol på hå­bet, der spi­rer blandt de man­ge tu­sin­de fl ygt­nin­ge, der kæm­per for at fi nde et trygt sted at bo.

Newspapers in Danish

Newspapers from Denmark

© PressReader. All rights reserved.