DR- kor­re­spon­dent be­kla­ger twe­et om pæ­do­fi li

Dan­ske ka­to­lik­ker kri­ti­se­rer DRs USA- kor­re­spon­dent for en ’ us­ma­ge­lig’ vit­tig­hed

BT - - NYHEDER - Mads Mo­strup Jen­sen Ber­ling­s­ke Nyheds­bu­reau Oli­ver Rout­he Skov. Fo­to: DR

TWE­ET

’ Sgu me­get spæn­den­de. Pa­ven vil for­ment­lig se­ne­re på ugen åb­ne for, at ka­tol­ske præ­ster kan gift e sig. Rart for alterdrengene’.

Så­dan skrev Oli­ver Rout­he Skov, kor­re­spon­dent for DR Nyhe­der i Was­hin­g­ton, for­le­den på Twit­ter for­ud for pave Frans’ be­søg i USA. Twe­e­tet er en slet skjult re­fe­ren­ce til den pæ­do­fi li- skan­da­le, der har ry­stet den ka­tol­ske kir­ke, og det fal­der dan­ske ka­to­li­tik­ker for bry­stet.

Over for Kri­ste­ligt Dag­blad be­skri­ver Ni­els Mes­ser­s­ch­midt, kom­mu­ni­ka­tions­chef i den ka­tol­ske kir­ke i Dan­mark, det som en ’ me­get uklog og upro­fes­sio­nel kom­men­tar, som hver­ken bor­ger for sag­lig­hed el­ler ob­jek­ti­vi­tet’.

Be­skyl­des for per­son­ligt ’ kor­stog’

Ka­to­lik­ker­ne me­ner ik­ke, at kor­re­spon­den­ten er i stand til at dæk­ke pa­vens USA- be­søg på en ob­jek­tiv fa­con.

» Der må væ­re ta­le om jour­na­li­stens per­son­li­ge kor­stog mod den ka­tol­ske kir­ke. Dels er kom­men­ta­ren en hån mod kir­ken, dels skøjter han hen over et pro­blem, som har vist sig ik­ke ude­luk­ken­de at væ­re et ka­tolsk pro­blem, men som iføl­ge fl ere un­der­sø­gel­ser er li­ge så ud­bredt i re­sten af sam­fun­det, « si­ger Ni­els Mes­ser­s­ch­midt til Kri­ste­ligt Dag­blad.

Bå­de Oli­ver Rout­he Skov og hans chef, ud­lands­chef i DR Nyhe­der Char­lot­te Har­der, be­kla­ger twe­e­tet.

Til Kri­ste­ligt Dag­blad si­ger kor­re­spon­den­ten, at hans kom­men­tar er en ud­lø­ber af de man­ge vit­tig­he­der om ka­tol­ske præ­sters mis­brug af al­ter­dren­ge, der fl ore­rer i USA. Han un­der­stre­ger, at det ik­ke er hans egen hold­ning til hver­ken kir­ken el­ler pa­ven.

Trods be­kla­gel­sen er ud­lands­chef Char­lot­te Har­der ik­ke i tvivl om, at Oli­ver Rout­he Skov kan dæk­ke pa­vens USA- be­søg ob­jek­tivt, da twe­e­tet ik­ke er et ud­tryk for hans per­son­li­ge me­ning.

Pave Frans i sel­skab med præ­si­dent Ba­ra­ck Oba­ma i Det Hvi­de Hus i Was­hin­g­ton. Fo­to: EPA

Newspapers in Danish

Newspapers from Denmark

© PressReader. All rights reserved.