Ta­ger ka­ge­re­ster med hjem

Læs hvad der sker med bag­vær­ket ef­ter ’ Den store ba­ge­dyst’

BT - - NYHEDER - Sid­sel Duch Lang­pap sid­sel@ bi­te. dk Fo­to: Kim Hau­gaard

TV- PRO­GRAM

Har du no­gen­sin­de un­dret sig over, hvad der sker med ka­ger­ne i DRs un­der­hold­nings­pro­gram ‘ Den store ba­ge­dyst’, ef­ter dom­mer­ne har smagt på dem?

Det har vi. For ef­ter Met­te Blom­ster­berg og hen­des me­re ano­ny­me med­dom­mer Jan Fri­is- Mik­kel­sen har la­vet de­res mi­krosko­pi­ske ind­hug i de flot­te fon­dant- og flø­de­skums­ind­pak­ke­de ka­ger, så er der sta­dig mas­ser af her­lig­he­der tilbage. Det ab­so­lut vær­ste sce­na­ri­um vil­le væ­re, hvis de ba­re blev kas­se­ret.

Sma­ger hin­an­dens ka­ger

Men det bli­ver de hel­dig­vis ik­ke. Det for­tæl­ler Sig­ne Ag­ger­holm, der er chef for DR Aar­hus, der har an­sva­ret for ‘ Den store ba­ge­dyst’.

» Det, der ty­pisk sker med ka­ger- ne, ef­ter at dom­mer­ne har smagt på dem, er, at al­le an­dre og­så sma­ger på ka­ger­ne. De an­dre del­ta­ge­re er me­get in­ter­es­se­re­de i, hvor­dan de an­dre ka­ger sma­ger. Så folk går lidt rundt med tal­ler­ke­ner og sma­ger hin­an­dens ka­ger, « ly­der sva­ret fra Sig­ne Ag­ger­holm.

Må ik­ke sæl­ges

Så kun­ne man for­an­le­di­ges til at tro, at DR må­ske vil­le sæl­ge ka­ger­ne vi­de­re el­ler gi­ve dem vi­de­re, men da ka­ger­ne ik­ke er frem­stil­let til vi­de­resalg ef­ter fø­de­va­re­lovens reg­ler om hy­giej­ne, er det ik­ke til­ladt. Ka­ger­ne bli­ver der­for mel­lem hæn­der­ne og ske­er­ne på del­ta­ger­ne og pro­duk­tions­hol­det.

» Der er så­dan nog­le ka­ge­kas­ser, som folk kan ta­ge ka­ger­ne med hjem i. Det er der nog­le, der gør. Det gæl­der bå­de del­ta­ger­ne og folk fra pro­duk­tions­hol­det, « af­slut­ter Sig­ne Ag­ger­holm.

Man kan med an­dre ord nå at læg­ge sig lidt ud ved at af at ar­bej­de på ‘ Den store ba­ge­dyst’.

Sid­ste års vin­der To­bi­as Ha­mann- Pe­der­sen med en af si­ne kre­a­tio­ner.

Newspapers in Danish

Newspapers from Denmark

© PressReader. All rights reserved.