Kan du se fly­et?

Astro­naut ta­ger bil­le­de af Jor­den fra ver­dens­rum­met

BT - - NYHEDER - Jo­nas Siv­kær Pet­ter­sen pett@ bt. dk Fan­nie Isa­bel Cou­derc Pram­m­ing

1: 2: 3: 4:

RUMFOTO

En astro­naut fan­ge­de et fly på et bil­le­de ta­get i 400 ki­lo­me­ters højde fra den in­ter­na­tio­na­le rum­sta­tion ISS.

Som astro­naut har man man­ge svæ­re ar­bejds­op­ga­ver. Men ind imel­lem ar­bej­det i vægt­løs til­stand er der og­så tid til at ny­de sy­net ude i ver­dens­rum­met.

Det har en astro­naut fra den in­ter­na­tio­na­le rum­sta­tion gjort.

Astro­nau­ten har fan­get et bil­le­de over øen Gre­at Exu­ma ved Ba­ha­mas i Ca­ri­bi­en, hvor, hvis man zoo­mer ind, kan se en lil­le, hvid plet. Plet­ten er ik­ke et stort snefnug, men et fly, der fly­ver over jor­den i 10 til 11 ki­lo­me­ters højde. Til sam­men­lig­ning har astro­nau­ten ta­get bil­le­det i 400 ki­lo­me­ters højde.

Bil­le­det blev ik­ke ta­get for fly­ets skyld, men for­di astro­nau­ten vil­le fan­ge Ba­ha­mas- øens smuk­ke ko­ral­rev og en iøj­ne­fal­den­de ti­de­vand­ska­nal, som lø­ber mel­lem to øer.

Iføl­ge Na­sa er ste­det et af de mest be­mær­kel­ses­vær­di­ge ste­der på Jor­den, som kan spot­tes fra det yd­re rum. Koral­re­vet stræk­ker sig over en stræk­ning på over 14 ki­lom­ter og lig­ger i for­læn­gel­se af Gre­at Exu­maø­en.

Det vi­des ik­ke, om den dan­ske astro­naut An­dreas Mo­gen­sen er op­havs­mand til bil­le­det over Ba­ha­mas. På sin ny­ligt over­stå­e­de rum­færd tog han et nær­mest skyfrit bil­le­de af Dan­mark fra det ISS, som fik over 44.400 tu­sind li­kes på Fa­ce­book.

Han lag­de se­ne­re et nyt bil­le­de op af Dan­mark, hvor og­så Born­holm var på. Det for­må­e­de at få 12.000 li­kes. En 23- årig mand blev i går idømt 12 års fængsel for dra­bet på sin søsters kæ­re­ste. Et enigt næv­nin­ge­ting ved Ret­ten i Hels­in­gør kend­te for­le­den man­den skyl­dig i dr­ab­stil­ta­len, og i går blev straf­fen så ud­må­lt.

Den 27- åri­ge mand af­gik ved dø­den, da han 20. novem­ber sid­ste år blev stuk­ket med en kniv af den døm­te un­der et skæn­de­ri i Islands­høj­par­ken i Ni­vå. Kni­ven ram­te den 27- åri­ge i hjer­tet.

Un­der rets­sa­gen for­kla­re­de den døm­te drabs­mand, at hans sto­re­sø­ster på da­gen for dra­bet var kom­met hjem til de­res for­æl­dre i Ni­vå.

» Hun be­gynd­te at græ­de, og hun hav­de haft et skæn­de­ri. Han hav­de slå­et hen­de, « for­kla­re­de den til­tal­te iføl­ge Fre­de­riks­borg Amts Avis.

Det var på den bag­grund, at den 23- åri­ge kon­tak­te­de søste­rens kæ­re­ste og af­tal­te at mø­des. Skæn­de­ri­et mel­lem de to end­te, da den 23- åri­ge trak kni­ven og stak den 27- åri­ge.

Den døm­te mand har iføl­ge sn. dk an­ket dom­men til lands­ret­ten med på­stand om fri­fin­del­se.

Hans for­sva­rer har un­der rets­sa­gen ar­gu­men­te­ret for, at den 23- åri­ge ik­ke hav­de til hen­sigt at dræ­be søste­rens sam­le­ver.

RØ­VE­RI

Ber­ling­s­ke Nyheds­bu­reau Ef­ter rø­ve­ri­et, der blev be­gå­et mod et bor­del i Es­b­jerg i au­gust, har po­li­ti­et nu va­re­tægts­fængs­let fi­re mænd, op­ly­ser Syd- og Søn­derjyl­lands Po­li­ti. » Det er fi­re mænd i al­de­ren 19- 22 år, som vi i to grund­lovs­for­hør har få­et fængs­let ind­til den 14. ok­to­ber. De er sig­tet for rø­ve­ri­et mod bor­del­let i Es­b­jerg, « op­ly­ser po­li­ti­kom­mis­sær Pe­der Jes­sen til Ber­ling­s­ke Nyheds­bu­reau.

Rø­ve­ri­et fandt sted nat­ten til 20. au­gust, hvor tre per­so­ner med magt træng­te ind i lej­lig­he­den, der fun­ge­re­de som bor­del.

Her stjal de un­der trus­ler om vold et ma­ve­bæl­te af mær­ket Guc­ci, en ta­ske, hvori der lå pas, pen­ge og en pels samt en me­tal­far­vet kuf­fert.

Nu me­ner po­li­ti­et alt­så at ha­ve fun­det frem til, hvem der stod bag.

» Det er sket ud fra, at vi har få­et fle­re hen­ven­del­ser på bag­grund af de vi­deo­er og fo­tos, som Syd- og Søn­derjyl­lands Po­li­ti via me­di­er­ne har rund­sendt, « op­ly­ser po­li­ti­kom­mis­sæ­ren.

Da de to grund­lovs­for­hør ved Ret­ten i Es­b­jerg fandt sted for luk­ke­de dø­re, har po­li­ti­et ik­ke yder­li­ge­re op­lys­nin­ger i sa­gen på nu­væ­ren­de tids­punkt.

Kom­mis­sæ­ren vil dog si­ge så me­get, at » de fi­re per­so­ner er fra po­li­tik­red­sens nord­li­ge del « .

Du skal se godt ef­ter, hvis du skal kun­ne se fly­et på fo­to num­mer 1. På fo­to num­mer 2 kan fly­et ses næ­sten i mid­ten af den mar­ke­re­de rø­de cir­kel. På det tred­je fo­to er vi kom­met tæt­te­re på, og fly­et kan ses i cirk­lens ven­stre si­de. Fly­et ses ty­de­ligt på bil­le­det til høj­re. Fo­to: Na­sa

Ber­ling­s­ke Nyheds­bu­reau

Newspapers in Danish

Newspapers from Denmark

© PressReader. All rights reserved.