Kul­tur En dunst af prut og g Dom­men

Cas­per og Franks se­ne­ste ’ Klovn’- fi lm bli­ver sim­pelt­hen for me­get pik og pat­ter

BT - - KULTUR - Bir­git­te Lorentzen bil@ bt. dk

AN­MEL­DEL­SE

Jeg vil­le ly­ve, hvis jeg på­stod, at jeg ik­ke gri­ne­de ad ’ Klovn Fore­ver’. For det gjor­de jeg. Der er en mas­se sjove mo­men­ter i Frank Hvam og Cas­per Chri­sten­sens nye fi lm!

Me­e­e­en … ’ Klovn Fore­ver’ er og­så en fi lm, der bli­ver fan­get af sit eget fri­sind og ubæn­di­ge trang til at ud­for­ske pin­lig­he­den - den seksu­el­le vel at mær­ke.

Pin­lig­he­den er li­ge­som ble­vet ’ Klovn’s va­re­mær­ke, og sy­nes man, at pin­lig­hed er lig med stor ko­mik, så er der mas­ser af sjov og lir at hen­te i ’ Klovn Fore­ver’. Og det er der mas­ser af dan­ske­re, der sy­nes: over 800.000 bi­o­gr­af­gæn­ge­re slog sig på lå­re­ne ad den sid­ste Klovn- fi lm fra 2010.

Per­son­ligt har jeg det am­bi­va­lent med ’ Klovn Fore­ver’. Uag­tet at den er græn­se­over­skri­den­de, så vir­ker fi lmen old school bå­de i ind­hold og ud­tryk.

Det er som om, den hæn­ger fast i 00’ er­nes grove ky­nis­me, grisk­hed og men­ne­ske­li­ge for­dærv.

Trods sjove sce­ner bli­ver det he­le for in­famt in­fan­tilt, la­tri­nært og ja, to­talt lum­mert.

Man kan fak­tisk godt bli­ve lidt træt af at se på Frank og Cas­pers ba­re rø­ve og me­re el­ler min­dre eri­ge­re­de lem .

Nog­le vil sik­kert me­ne, at det er mo­digt, at Cas­per og Frank ud­stil­ler hver sit mi­dal­dren­de kor­pus, som bå­de har få­et lidt vom, rød­vin­s­pat­ter og en po­po, som må­ske ik­ke sid­der helt, hvor den sad en­gang. Det er i alt fald et syn, man får rig lej­lig­hed til at nær­stu­de­re.

Kom­mer godt fra land

Fil­men læg­ger el­lers godt fra land. Før­ste del - in­den tu­ren går til Hol­lywood - er su­per­sjov. Frank har det svært med sin far­rol­le, Mia er ble­vet en tys sex og om­vend­te 69- ere, og Frank en­der med at få num­me­ren frem og sjove­ren ind nog­le helt for­ker­te ste­der.

In­tet mester­værk

Det brin­ger kur­rer på ven­sk­ab­st­rå­den, og Cas­per kræ­ver den ul­ti­ma­ti­ve hævn: en min­dre voldtægt af Mia med Frank som mel­lem­mand.

Ha- ha, ski­de skægt – el­ler er det?

Per­son­ligt sy­nes jeg, det går over ge­vind – men jeg er nok og­så den bor­ner­te ty­pe, der Ab­so­lut græn­se­over­skri­den­de, men og­så lum­mer og un­der­ligt gam­mel­dags

*** ***

Newspapers in Danish

Newspapers from Denmark

© PressReader. All rights reserved.