’’

BT - - KULTUR -

M an kan fak­tisk godt bli­ve lidt træt af at se på Frank og Cas­pers ba­re rø­ve og me­re el­ler min­dre eri­ge­re­de lem

ren­dyr­ket ma­ma- rap­pen­dul­le, mens Cas­per fl agrer rundt som en mi­dal­dren­de des­pe­ra­do – en pro­miskuøs char­la­tan.

Ven­ska­bet – hvis der no­gen­sin­de har væ­ret et – bli­ver sat på en prø­ve, da Cas­per fl yt­ter til USA med sin 20- åri­ge su­per- hot­te dat­ter.

Frank føl­ger eft er. Men i Hol­lywood går det galt. Bå­de for Frank og Cas­per, men og­så for sel­ve fi lmen.

Den bli­ver sim­pelt hen for ån­det, der går for me­get pik og pat­ter i hi­sto­ri­en, som nær­mest går i selvsving i sin iver eft er at dyr­ke pin­lig­he­der­ne.

Cas­per ta­ler mest om tys- har det, som om jeg er om­slut­tet af en kon­stant dunst af prut og gam­mel gris in­de i bi­o­gra­fens mør­ke.

Hand­lin­gen bli­ver for tos­se­dum, dra­ma­tur­gi­en for ujævn, og det er som om, der li­ge bli­ver kli­stret en slut­ning el­ler to for me­get på lø­jer­ne.

’ Klovn Fore­ver’ har be­stemt si­ne mo­men­ter, især i de sce­ner, hvor Mia Lyh­ne med­vir­ker. Men den er ik­ke no­get ko­misk mester­værk.

For at bli­ve i Cas­pers uni­vers, så lan­der den kun halvt in­de.

LÆS ME­RE PÅ SI­DE 28- 29

Newspapers in Danish

Newspapers from Denmark

© PressReader. All rights reserved.