Hvid­va­sket sort even­tyr

BT - - KULTUR - Filmver­sio­nen af NWA. Fo­to: UIP

FILM

Straight Out­ta Comp­ton DRA­MA *** ***

si­ne eg­ne ho­ved­te­le­fo­ner, for vand­let til en god­hjer­tet mu­si­kel­sker, der kon­stant sæt­ter mu­sik­ken og kun­sten over sin egen for­fæn­ge­ligt­hed.

Un­der­hol­den­de trods alt

Men ud­over de hi­sto­ri­ske unøj­ag­tig­he­der ( løg­ne?) er ’ Straight Out­ta Comp­ton’ en tem­me­lig un­der­hol­den­de fi lm. Og in­struk­tør F Gary Gary sæt­ter for­nuft igt mu­sik­ken i cen­trum, når han for­tæl­ler hi­sto­ri­en om grup­pen, der for­vand­le­de slum­li­vet i LA- for­sta­den Comp­ton til luksus­li­vet i den in­ter­na­tio­na­le over­ha­lings­ba­ne.

Grup­pe­nav­net NWA står for Nig­gas with At­ti­tu­de. Grup­pens re­bel- ima­ge skræm­te det hvi­de bor­ger­skab i store de­le af USA. De for­må­e­de at ud­vik­le hip­hop­gen­ren fra glad og vrøv­let un­der­hold­ning til én af mu­sik­hi­sto­ri­ens mest ind­fl ydel­ses­ri­ge ud­tryks­for­mer. Og der­for er det lidt ær­ger­ligt, at Dr Dre og Ice Cu­be ik­ke tør for­tæl­le en hi­sto­rie, der er lidt tæt­te­re på sand­he­den.

Newspapers in Danish

Newspapers from Denmark

© PressReader. All rights reserved.