De stør­ste ulyk­ker sker i hjem­met

BT - - KULTUR - Ja­cob Wendt Jen­sen jwj@ ber­ling­s­ke­me­dia. dk

FILM

The Gift DRA­MA/ GYSER ***** * Si­mon ( Ja­son Ba­te­man) og Ro­byn ( Re­bec­ca Hall) vil

be­gyn­de på en frisk i Los An­ge­les eft er en mis­lyk­ket gravi­di­tet i Chi­ca­go, der har gjort Ro­byn skrø­be­lig. På før­ste shop­ping­tur mø­der de Si­mons gam­le sko­le­kam­me­rat Gor­do ( Jo­el Ed­ger­ton), der klæ­ber sig lidt til dem. Si­mon tø­ver med at gen­op­ta­ge den gam­le for­bin­del­se , mens Ro­byn er me­re åben. Snart dri­ver den mær­ke­li­ge, kejte­de mand en ki­le ind i par­for­hol­det, og gam­le hem­me­lig­he­der væl­ter frem.

Et af­dæm­pet spæn­dings­gys

’ The Gift ’ er ga­ven, der bli­ver ved med at gi­ve, rod­fæ­stet som den er i vir­ke­lig­he­den og ik­ke et el­ler an­det over­na­tur- ligt. På op­løbs­stræk­nin­gen hæl­der fi lmen må­ske nok li­ge til den over­for­kla­ren­de si­de, men alt i alt er den, på trods af at væ­re ame­ri­kansk holdt i et langt, sejt, af­dæm­pet spæn­dings­gys, jeg ik­ke har set si­den ’ En frem­med fl yt­ter ind’. Jo­el Ed­ger­ton, der spil­ler ho­ved­rol­len, har og­så skre­vet og in­stru­e­ret .

Newspapers in Danish

Newspapers from Denmark

© PressReader. All rights reserved.