Fe­ste­de trod

I af­tes var der gal­lapre­mi­e­re på ‘ Klovn Fore­ver’ i København

BT - - KULTUR - Uf­fe Jør­gen­sen Od­de ufjo@ bt. dk Mak­ker­par­ret Frank Hvam og Cas­per Chri­sten­sen » Der var en­gang nog­le,

BT TIL PRE­MI­E­RE

‘ Slidt’, ‘ en slap af­fæ­re’ og ‘ ujævn’. Trods et pænt an­tal stjer­ner får den stærkt hy­pe­de film ‘ Klovn Fore­ver’ og­så hår­de ord med på vej­en af fle­re an­mel­de­re.

’ Det vir­ker sim­pelt­hen som om, at man har mang­let den der bæ­ren­de idé, der kan kla­re en spil­le­læng­de på næ­sten 100 mi­nut­ter, og mod­sat et­te­ren kan den sim­pelt­hen ik­ke bæ­re sprin­get fra det op­rin­de­li­ge ud­gangs­punkt som stram sitcom til det bre­de’, ly­der dom­men bl. a. i Ek­stra Bla­det, mens BTs an­mel­der me­ner, at ‘ hand­lin­gen bli­ver for tos­se­dum, dra­ma­tur­gi­en for ujævn, og det er som om, der li­ge bli­ver kli­stret en slut­ning el­ler to for me­get på lø­jer­ne.’

Men ho­ved­per­so­ner­ne, mak­ker­par­ret Chri­sten­sen og Hvam, lod i går af­tes til at væ­re li­geg­la­de, da de sam­men med kend­te på stri­be ind­fandt sig i Im­pe­ri­al- bi­o­gra­fen i København:

» Vi er fuld­stæn­dig li­geg­la­de. Sor­ry, men vi har la­vet en god film, sy­nes vi selv. Den er bed­re end den før­ste. Der er me­re dyb­de i den. Om den er li­ge så sjov, det er en an­den snak, men den er bed­re, « sag­de Cas­per Chri­sten­sen til BT.

Mak­ke­ren hav­de in­gen kom­men­ta­rer til an­mel­del­ser­ne.

» I af­ten er det en festaf­ten, jeg er ba­re så glad for, at jeg skal åb­ne bal­let i af­ten og hol­de en fed fest, « sag­de Frank Hvam.

Og­så me­di­er som Jyl­lands- Po­sten og Dan­marks Ra­dio har li­ge­som for­mid­da­ge­sa­vi­ser­ne den kri­ti­ske pen frem­me:

’ Selv med Cas­per Chri­sten­sens eri­ge­re­de lem i fri dres­sur er an­den Klovn­film en slap af­fæ­re’, skri­ver Jyl­lands- Po­sten, hvor DR be­mær­ker, at ’ Klovn- uni­ver­set vir­ker slidt oven­på ’ Klovn Fore­ver’. Det træn­ger selv til at bli­ve ru­sket grun­digt op og få pil­let de nem­me løs­nin­ger af sig.’

’ Det har væ­ret den nem­me to­er’

Det er den svæ­re to­er, er det ik­ke?

» Nej, det har væ­ret den nem­me to­er, « grin­te Frank Hvam, in­den han for­svandt ind i men­ne­ske­myl­de­ret.

Fil­men har da og­så hø­stet ro­ser i an­me­ler- kor­p­set.

Film­ma­ga­si­net Ek­ko me­ner ek­sem­pel­vis, at ‘ plot­tet vir­ker su­verænt gen­ne­m­ar­bej­det. Sam­ti­dig spil­ler de to ho­ved­per­so­ner fak­tisk rig­tig godt. Det er of­te ti­m­ing, mi­kro­mi­mik og fun­ny bo­nes i ver­dens­klas­se.’

Den før­ste Klovn- film fra 2010 solg­te me­re end 850.000 bi­o­graf­bil­let­ter. Mak­ker­par­ret Chri­sten­sen og Hvam har kørt de helt store prom­ove­rings­ka­no­ner frem for­ud for gårs­da­gens gal­lapre­mi­e­re.

Sku­e­spil­le­ren Iben Hjej­le pe­ger på, at Klovn- uni­ver­set kan no­get sær­ligt - og der­for kan bil­letsal­get igen ry­ge i vej­ret:

» He­le kon­cep­tet er ble­vet kul­tur­hi­sto­rie, og det er jeg ski­de stolt af at væ­re med i. Jeg hå­ber, at de sælger en mil­li­on bi­o­graf­bil­let­ter, « sag­de hun.

Ef­ter fil­men hav­de Klovn- hol­det ar­ran­ge­ret fest på Cas­per Chri­sten­sens nat­klub Sun­day i det in­dre København.

TORS­DAG 24. SEP­TEM­BER 2015

var i ho­p­la i af­tes, da kend­te strøm­me­de til Im­pe­ri­al i København for at se de­res se­ne­ste film, ’ Klovn Fore­ver’. Og­så sku­e­spil­ler­ne Iben Hjej­le og Mia Lyh­ne, der beg­ge med­vir­ker i fil­men, var i strå­len­de hu­mør. Fo­to: Li­se­lot­te Sa­broe

der var ved at flyt­te ind over for mit eget. Jeg bød dem vel­kom­men og sag­de: ’ hå­ber I får det hyg­ge­ligt’. Så sag­de de: ’ Bri­an, vi har bo­et her i fem år.’ Jeg glem­mer det al­drig! «

Newspapers in Danish

Newspapers from Denmark

© PressReader. All rights reserved.