Stjer­ne­stø­vets for­tæl­ler

Anja C. Andersen er ble­vet kendt som en af lan­dets bed­ste for­mid­le­re af astro­fy­sik

BT - - NAVNE - Jens Re­bens­dor­ff jrf@ ber­ling­s­ke. dk

50 ÅR I MOR­GEN

Da Anja Cet­ti Andersen i 7. klas­se hav­de en vi­kar, der be­gej­stret for­tal­te om galakser, stjer­ner og pla­ne­ter, gik hun hjem til si­ne for­æl­dre og for­tal­te, at hun vil­le væ­re astro­fy­si­ker. Og så­dan blev det som be­kendt. Sam­me vi­kar, nu astro­fy­si­ker Uff e Gråe, blev se­ne­re hen­des kol­le­ga på Ni­els Bo­hr In­sti­tu­tet.

Da fa­mi­li­en, på grund af hen­des fars ar­bej­de, en over­gang bo­e­de i Sau­diAra­bi­en, be­stak for­æl­dre­ne de­res 15- åri­ge dat­ter med en stjer­nekik­kert, for at hun skul­le sy­nes bed­re om at bo i det frem­me­de land. Det vir­ke­de og­så.

Så start­skud­det lød tid­ligt til det, der er ble­vet en in­ter­na­tio­nalt an­er­kendt kar­ri­e­re med spe­ci­a­le i kos­misk støv. I dag er øster­bro’eren og mo­de­ren til tre kendt som en ef­ter­trag­tet vi­den­skabs­kvin­de med et be­un­drings­vær­digt ta­lent for at gø­re svært til­gæn­ge­ligt stof for­stå­e­ligt li­ge­som sit for­bil­le­de H. C. Ør­sted ( 1777- 1851) – og for at se ud over vi­den­ska­bens hvid­kit­le­de po­si­ti­vis­me.

Eft er­s­purgt fored­rags­hol­der

Det var ægte Anja C. Andersen, da hun i som­mer til Ber­ling­s­ke sag­de: ’ Vi­den­ska­ben er kun en del af for­kla­rin­gen på no­get stør­re’ og ’ Vi kan al­drig vi­de, hvad der er rig­tigt. Vi kan kun vi­de, hvad der ik­ke er for­kert’. Em­net var no­get så diff ust som me­nin­gen med li­vet.

Den prisvin­den­de for­sker del­ta­ger ger­ne i pro­jek­ter i ran­d­om­rå­det af sin forsk­ning.

Hun er en eft er­s­purgt fored­rags- hol­der, for­fat­ter og de­bat­tør med mar­kan­te hold­nin­ger til kvin­der i forsk­ning.

Blandt man­ge pro­jek­ter uden for la­bo­ra­to­ri­et på Dark Cos­mo­lo­gy Cen­ter på Ni­els Bo­hr In­sti­tu­tet kan næv­nes sam­ta­le­bo­gen ’ Li­vet er et mira­kel’ ( 2012) med præst An­na Mejl­he­de og – må­ske min­dre kendt – ap­pen Biop­hi­lia fra 2011 sam­men med mu­si­ke­ren Björk, hvor fol­ke­sko­le­e­le­ver skul­le læ­re om mu­sik med et na­tur­vi­den­ska­be­ligt tvist.

Til ok­to­ber er Anja Andersen ga­rant for, at fakta er i or­den i kon­cert­fo­re­læs­nin­gen ’ Ra­di­uMu­sic’ om no­bel­pris­ta­ge­ren i fy­sik og ke­mi, Ma­rie Curie ( 1867- 1934), med sku­e­spil­ler Lot­te Andersen.

Nys­ger­rig og stæ­dig

Da­gens fød­sel­ar med den smit­ten­de be­gej­string kom­mer fra et ik­ke- kir­ke­ligt hjem. Men af­stan­den til re­li­gion lag­de hun bag sig, da hun var ved at mi­ste si­ne tvil­lin­gepi­ger un­der gravi­di­te­ten.

Til Kri­ste­ligt Dag­blad har hun for­talt, hvor­dan hun lo­ve­de Gud, at hvis hun fød­te to sun­de og ra­ske børn, vil­le de bli­ve døbt. Se­ne­re blev hun selv døbt for at kun­ne støt­te pi­ger­ne i at bli­ve kon­fi rme­ret.

Hun kal­der sig selv nys­ger­rig og stæ­dig og dre­vet af fa­sci­na­tion. Egen­ska­ber, der er driv­kraft en i hen­des forsk­ning og i den forsk­nings­for­mid­ling, som hun har få­et ad­skil­li­ge pri­ser for, og som gør hen­de til en hyp­pig gæst i ra­dio og tv.

TORS­DAG 24. SEP­TEM­BER 2015

Anja Cet­ti An­der­sens kar­ri­e­re be­gynd­te med en god vi­kar og en stjer­nekik­kert i Sau­di- Ara­bi­en. I mor­gen fyl­der astro­fy­si­ke­ren 50 år.

Fo­to: Ida Sch­midt

Newspapers in Danish

Newspapers from Denmark

© PressReader. All rights reserved.