Den grøn­ne helt

BT - - TV - ACTIO­NE­VEN­TYR 08: 55 13: 05 15: 00 21: 00 18: 55 22: 50 00: 40- 06: 00 07: 15 10: 35 17: 00

I år­hund­re­der har et magt­fuldt eli­te­kor­ps ek­si­ste­ret i et uni­vers, der er li­ge så gå­de­fuldt, som det er gi­gan­tisk. The Gre­en Lan­tern Cor­ps kal­des dis­se be­skyt­te­re af fred og ret­fær­dig­hed. Al­le er kri­ge­re, der har svær­get på at op­ret­hol­de in­ter­ga­lak­tisk or­den, og hver Gre­en Lan­tern bæ­rer en ring, der gi­ver ham ev­nen til at ska­be alt, hans fan­ta­si er i stand til at fo­re­stil­le sig. Men da en ny fj en­de, Pa­ral­lax, tru­er med at øde­læg­ge magt­ba­lan­cen i uni­ver­set, læg­ges kor­p­sets og Jor­dens skæb­ne plud­se­lig i hæn­der­ne på de­res ny­e­ste re­k­rut og det før- ste men­ne­ske no­gen sin­de til at bli­ve udvalgt: Hal Jor­dan. Hal er ble­vet udvalgt af den dø­en­de Gre­en Lan­tern Abin Surs ring. Som kæp­høj test­pi­lot er Han en mand af ret­te støb­ning, og eft er op­læ­ring får han æren af at bæ­re kor­p­sets magi­ske grøn­ne ring, som gi­ver ham ev­nen til at fl yve gen­nem uni­ver­set - og ska­be alt, hvad han kan fo­re­stil­le sig. Nu må han ta­ge kam­pen op imod Pa­ral­lax og hans la­ka­jer på Jor­den,

Med­vir­ken­de:

In­struk­tion: ik­ke mindst gal­nin­gen Hector Ham­mond, sam­ti­dig med at han ind­le­der et kær­lig­heds­for­hold til sin smuk­ke kol­le­ga Ca­rol Fer­ris. ( TV 2 Zulu)

( T) Te­xas Car­ni­val. Ame­ri­kansk mu­si­cal fra 1951. ( T) Te­le­fon. Ame­ri­kansk agent­film fra 1977. ( T) Tre små ord. Ame­ri­kansk mu­si­cal fra 1950. In­di­a­ner­ne. Ame­ri­kansk western fra 1964. ( T) Rhap­so­di. Ame­ri­kansk ro­man­tisk dra­ma fra 1954. ( T) Lust for Li­fe. Ame­ri­kansk dra­ma fra 1956. ( T) Sidst jeg så Pa­ris. Ame­ri­kansk dra­ma fra 1954. ( T) Te og sym­pa­ti. Ame­ri­kansk dra­ma fra 1956. ( T) Dr. Love – hem­me­lig agent. En­gelsk agent­ko­me­die fra 1965. ( T) En ame­ri­ka­ner i Pa­ris. Ame­ri­kansk mu­si­cal fra 1951. Nat- tv.

Ry­an Rey­nolds er char­me­ren­de som su­per­hel­ten Hal Jor­dan, der som skal red­de den in­ter­ga­lak­si­ske or­den og Jor­den fra en ny fj en­de, Pa­ral­lax. Fo­to: TV 2

Newspapers in Danish

Newspapers from Denmark

© PressReader. All rights reserved.