RI­TA HÆR­GER TE­XAS OG LOU­I­SI­A­NA

BT - - TV / RADIO - 10). Svær( 42). ( Mid­del 17). ( Nem ud: den reg­ne du Kan I dag for 10 år si­den 2005:

LØ­VEN 22.07 - 22.08 Du er i dit jord­bund­ne hjør­ne I dag. Mu­sik, ha­ve­ar­bej­de el­ler tu­re i na­tu­ren er den bed­ste me­di­cin for dig i dag. Du er imø­de­kom­men­de. Kær­lig­hed:** Ar­bej­de:** Øko­no­mi:*** JOMFRUEN 23.08 - 22.09 Der lig­ger man­ge mu­lig­he­der i luft en. Spørgs­må­let er, hvad du skal væl­ge. Du ta­ler med en per­son om nog­le af di­ne frem­tid­stan­ker. Kær­lig­hed:** Ar­bej­de:** Øko­no­mi:** VÆG­TEN 23.09 - 22.10 Du kan let kom­me til at fø­le dig som en lus mel­lem to neg­le. Det er vig­tigt, at du til­ken­de­gi­ver din helt ær­li­ge me­ning. Og så er det det! Kær­lig­hed:** Ar­bej­de:** Øko­no­mi:** SKORPIONEN 23.10 - 21.11 Du fø­ler dig me­re be­græn­set, end du bry­der dig om. Spørgs­må­let er, hvad du gør ved det? Det vil hand­le om at ret­fær­dig­gø­re dig selv. Kær­lig­hed:*** Ar­bej­de:*** Øko­no­mi:*** SKYTTEN 22.11 - 20.12 Du kan se frem til en dej­lig dag, hvor ting vil fo­re­gå i et ro­ligt tem­po. Du ta­ger fat på no­get, som har lig­get og ven­tet i lang tid. Kær­lig­hed:*** Ar­bej­de:** Øko­no­mi:**** STENBUKKEN 21.12 - 19.01 Du fø­ler dig hæ­vet over de verds­li­ge pro­ble­mer i dag. Du mær­ker en dej­lig fø­lel­se af ba­re at væ­re til. I aft en­ti­mer­ne får du en over­ra­skel­se. Kær­lig­hed:*** Ar­bej­de:** Øko­no­mi:*** VANDMANDEN 20.01 - 18.02 Du kom­mer til at læ­re no­get om at sæt­te græn­ser i dag. Du vil ik­ke ha­ve det godt med at væ­re den med­fø­len­de. Nu skal der sæt­tes en stop­per. Kær­lig­hed:** Ar­bej­de:** Øko­no­mi:** FISKENE 19.02 - 19.03 Du er sær­de­les fø­lel­ses­fuld i dag. Må­ske end­da me­re end godt er. Det er en god idé, at du føl­ger di­ne for­nem­mel­ser i di­ne hand­lin­ger. Kær­lig­hed:*** Ar­bej­de:*** Øko­no­mi:***

Den at­lan­ti­ske or­kan Ri­ta når USAs kyst. Det er Te­xas og Lou­i­si­a­na, det går ud over. 113 om­kom­mer un­der Ri­tas hær­gen - de fle­ste i Te­xas. Året er 2005. Et træ er væl­tet over et hus i Beau­mont, Te­xas. Or­ka­nen Ri­ta blev må­lt til at væ­re den fjer­de­mest volds­om­ste at­lan­ti­ske or­kan.

Fo­to: AFP

Newspapers in Danish

Newspapers from Denmark

© PressReader. All rights reserved.