Ri­is fort­sæt­ter kam­pen

BT - - DANMARKS SPORTSAVIS - Fo­to: Nils Meilvang

SAXO- BOS­SEN LARS SEI­ER Chri­sten­sen træ­der tilbage, men støt­ten til Bjar­ne Ri­is kan me­get vel fort­sæt­te. Var det Bjar­ne Ri­is’ vej tilbage til cy­kel­spor­ten, der li­ge blev 35 mil­li­o­ner kro­ner læn­ge­re? Det er en nær­lig­gen­de tan­ke, eft er Lars Sei­er Chri­sten­sen tid­li­ge­re på ugen an­non­ce­re­de, at han er fær­dig i Saxo Bank ved års­skift et. Men jeg er ik­ke helt sik­ker på, at det for­hol­der sig så dra­stisk, for der er ik­ke nød­ven­dig­vis en di­rek­te sam­men­hæng mel­lem Lars Sei­er Chri­sten­sens til­ste­de­væ­rel­se og et fort­sat en­ga­ge­ment i cy­kel­spor­ten – hel­ler ik­ke med Ri­is som front­fi gur.

Nok har Lars Sei­er Chri­sten­sen og Bjar­ne Ri­is et tæt for­hold, men der er ik­ke ta­le om, at Saxo- che­fen har pres­set sin be­sty­rel­se til at bru­ge 30- 40 mio. kr. år­ligt for at til­freds­stil­le et per­son­ligt øn­ske. I før­ste om­gang var det fak­tisk in­ve­ste­rings­ban­kens an­den di­rek­tør og sto­rak­tio­nær, Kim Four­nais, der tog kon­tak­ten til Bjar­ne Ri­is for at dis­ku­te­re et sponsorat og der er en for­stå­el­se for, at sponsora­tet gi­ver me­ning, for­di man kan gi­ve stor­kun­der en helt sær­lig op­le­vel­se, når man kan in­vi­te­re til en tur i sport­s­di­rek­tør­bi­len el­ler til­by­de en træ­nings­tur med de stør­ste stjer­ner. Me­re knyt­tet op på Bjar­ne Ri­is har en­ga­ge­men­tet hel­ler ik­ke væ­ret. DET ER OG­SÅ der­for, Lars Sei­er Chri­sten­sen eft er Vu­el­ta a Es­pa­nas af­slut­ning for­hand­le­de hårdt med Ste­fa­no Fel­trin, der er di­rek­tør for Tin­koff - Saxo, for at for­læn­ge aft alen med yder­li­ge­re et år. Godt nok til en min­dre sum end tid­li­ge­re, hvil­ket er år­sa­gen til, at der end­nu ik­ke er en af­ta­le. Må­ske og­så i er­ken­del­se af, at ti­den er ved at lø­be ud for Bjar­ne Ri­is, når det hand­ler om 2016. Men 2017 – det er en an­den snak.

Bjar­ne Ri­is har end­nu ik­ke op­gi­vet drøm­men om at ven­de tilbage til cy­kel­spor­ten på øver­ste ni­veau, men er ble­vet mødt af en ræk­ke luk­ke­de dø­re, når han er kom­met med sig selv og en stor po­se Saxo­pen­ge. Sponsora­tet vil hol­de­ne ger­ne ha­ve, men en ge­ne­ral ma­na­ger på et gi­vent hold vil gi­vet­vis væ­re lidt var­som med at un­der­skri­ve en aft ale, der be­ty­der, at ved­kom­men­de skal er­stat­tes med Bjar­ne Ri­is. Der­for er fo­kus eft er alt at døm­me på 2017, og her er det langt fra utæn­ke­ligt, at Saxo Bank vil væ­re en ak­tiv spil­ler. JEG VIL IK­KE bli­ve overrasket, hvis Oleg Tin­kov næ­ste år gør al­vor af si­ne trus­ler om at for­la­de sporten, for­di den grund­læg­gen­de for­ret­nings­mo­del med stær­ke løbs­ar­ran­gø­rer og rin­ge for­de­ling af tv- ind­tæg­ter gør det umu­ligt at la­de drift en hvi­le i sig selv. Her kun­ne Bjar­ne Ri­is stå på lur til at over­ta­ge rester­ne, hvis han kan fi nde en sponsor af stør­re ka­li­ber end Saxo Bank, der ik­ke har de store øn­sker om at væ­re ho­ved­sponsor.

En ud­for­dring kan dog væ­re, at Saxo Bank i lø­bet af de kom­men­de år reg­ner med at gå på bør­sen, og her kan in­ve­sto­rer må­ske fi nde det unø­digt, at mar­keds­fø­rings­bud­get­tet er så stort. Men at Lars Sei­er Chri­sten­sen for­la­der den dag­li­ge le­del­se, be­ty­der ik­ke nød­ven­dig­vis, at bån­de­ne mel­lem Bjar­ne Ri­is og den dan­ske in­ve­ste­rings­bank bli­ver kap­pet .

JA­COB STAEHELIN, BTs SPORT­S­CHEF

Lars Sei­er ( th.) er stop­pet som di­rek­tør, men det be­ty­der ik­ke, at støt­ten til Bjar­ne Ri­is ( tv.) er for­s­vun­det.

Newspapers in Danish

Newspapers from Denmark

© PressReader. All rights reserved.