Wis­se Was­se

Da­ni­el og co. yd­my­ge­de FC Bar­ce­lo­na

BT - - DANMARKS SPORTSAVIS - Fo­to: Reu­ters

PRIMERA DI­VI­SION Hvil­ken tri­umf for Da­ni­el Wass.

I som­mer­pau­sen skift ede han fra Evi­an i Frankrig til Cel­ta Vi­go i Spa­ni­en, hvor han har få­et mas­ser af spil­le­tid på et hold, der har gjort det godt.

Ons­dag kul­mi­ne­re­de det ind­til vi­de­re med en sejr på hjem­me­ba­ne over de re­ge­ren­de span­ske me­stre, FC Bar­ce­lo­na, der måt­te ta­ge hjem til Ka­ta­lo­ni­en med et ne­der­lag på 1- 4 i ba­ga­gen.

Blandt Cel­tas spil­le­re er og­så No­li­to, der har en for­tid på FC Bar­ce­lo­nas ung­domsa­ka­de­mi, La Ma­sia.

Ham har FC Bar­ce­lo­na åben­bart lært lidt for godt op, for midt­vejs i før­ste halv- leg var det No­li­to, der brag­te Cel­ta for­an.

Han modt­og bol­den i fri po­si­tion i ven­stre si­de af straf­fes­parks­fel­tet, tog bol­den ned, hvor­eft er han løft ede bol­den op over alt og al­le og skru­e­de den op i mod­sat­te hjør­ne. FC Bar­ce­lo­nas må­l­mand, Marc- An­dré ter Ste­gen, hav­de ik­ke en chan­ce for at for­hin­dre scor­in­gen.

FC Bar­ce­lo­na kan jo ik­ke spil­le af­ven­ten­de, men Cel­tas mål tvang Lio­nel Mes­si og co. til at sat­se end­nu me­re fremad­ret­tet.

Det gav mu­lig­hed for kon­tra- an­greb fra Cel­ta, og det var net­op på så­dan ét, Cel­ta kom på 2- 0 kun tre mi­nut­ter eft er det før­ste mål.

Ge­rard Piqué sju­ske­de som ba­ge­ste mand ved mid­ter­linj­en, hvor det lyk­ke­des for No­li­to at he­a­de bol­den over ham med det re­sul­tat, at Cel­tas Ia­go As­pas strøg af­sted og af­slut­te­de ved at løft e bol­den over ter Ste­gen og ind i må­let.

Li­ge­gyl­dig Ney­mar- scor­ing

2- 0 holdt til pau­sen, men ti mi­nut­ter ind i an­den halv­leg slog Cel­ta igen til på kon­traan­greb, og igen var det Ia­go As­pas, som var skar­p­ret­te­ren.

Den tid­li­ge­re Li­ver­pool­spil­ler løb fra alt og al­le og hav­de mas­ser af tid til at tæn­ke over, hvor han skul­le pla­ce­re bol­den. Han end­te med at tord­ne den op i hjør­net.

Ney­mar re­du­ce­re­de ti mi­nut­ter før tid på op­læg fra Lio­nel Mes­si, men Cel­tas sven­ske ung­doms- eu­ro­pa­me­ster, Jo­hn Gu­i­det­ti, øge­de til 4- 1 to mi­nut­ter se­ne­re.

Det store ne­der­lag var FC Bar­ce­lo­nas før­ste ne­der­lag i liga­en i den­ne sæ­son, men det var dog ik­ke før­ste gang, de span­ske me­stre tab­te.

I den span­ske Su­per Cup blev de slå­et af At­hle­tic Bil­bao, og selv­om de si­den har vun­det alt, har spil­let ik­ke væ­ret så over­be­vi­sen­de end­da.

Cel­tas sejr be­ty­der omvendt, at den lil­le, ga­li­ci­ske klub med 13 po­int for fem kam­pe over­ha­le­de FC Bar­ce­lo­na, som har 12.

Da­ni­el Wass ( i ly­se­blåt) i du­el med FC Bar­ce­lo­nas An­dres Inies­ta på Ba­lai­dos Sta­dion i Vi­go. Og den du­el kom dan­ske­ren bedst ud af.

Newspapers in Danish

Newspapers from Denmark

© PressReader. All rights reserved.