FA­VO­RIT­TER­NES

Stor­fa­vo­rit­ter­ne skuf­fe­de, og dan­sker­ne gjor­de det sam­me, da hvi­derus­se­ren Va­sil Kiryi­enka i går over­ra­sken­de blev ny ver­dens­me­ster i en­kelt­start

BT - - DANMARKS SPORTSAVIS - NY VER­DENS­ME­STER Mads Kind­berg Ni­el­sen ni­el@ sporten. dk

’ Action fra start til slut’, ly­der be­skri­vel­sen til rut­sje­ba­nen ’ Do­mi­na­tor’ i for­ly­stel­ses­par­ken Kings Do­mi­ni­on, som ud­gjor­de star­t­om­rå­det lidt uden for Ri­ch­mond i USA ved gårs­da­gens VM i en­kelt­start for her­re­e­li­ten.

Ord­ly­den om den skrig­frem­kal­den­de tur på to mi­nut­ter og seks se­kun­der kun­ne li­ge så­vel væ­re pla­stret ned over gårs­da­gens en­kelt­start på 53,5 ki­lo­me­ter, for der var fuld va­lu­ta for de ame­ri­kan­ske dol­lars i sta­ten Vir­gi­nia, da stør­ste­delen af klo­dens al­ler­stør­ste cy­kel­kraft­vær­ker spænd­te den ae­ro­dy­na­mi­ske en­kelt­starts- hjelm om ho­ve­d­et med Va­sil Kiryi­enka som tri­um­fa­tor og som den nye ver­dens­me­ster.

Sid­ste års vin­der Brad­ley Wig­gins stil­le­de ik­ke til start i år, for­di han kon­cen­tre­rer sig om ba­ne­cyk­ling og OL i Rio 2016, så det lig­ne­de på for­hånd et op­gør mel­lem ’ Der Pan­zerwa­gen’, To­ny Martin, Tom Du­moulin, der over­ra­ske­de og im­po­ne­re­de i Vu­el­ta a Es­paña, og au­stra­li­e­ren Ro­han Den­nis, der vandt den ind­le­den­de en­kelt­start i Tour de Fran­ce.

Faldt igen­nem

Men fa­vo­rit­ter­ne faldt med et brag.

Ty­ske­ren To­ny Martin, der har im­po­ne­ren­de tre VM- sej­re i en­kelt­start, fik slet ik­ke holdt kæ­den stram, Ro­han Den­nis måt­te un­der­vejs byt­te cy­kel, og Tom Du­moulin top­pe­de til­sy­ne­la­den­de i Vu­el­ta­en.

I ste­det kun­ne hvi­derus­se­ren fra Team Sky, Va­sil Kiryi­enka, jub­le over at få over­rakt regn­bu­et­røj­en. Kiryi­enka blev num­mer fi­re sid­ste år, og der­med vid­ste al­le i Ri­ch­mond, at han kun­ne kø­re en god en­kelt­start – men at han for­må­e­de at krav­le øverst op på po­di­et, var en af de stør­re over­ra­skel­ser ved det­te års mester­ska­ber.

Den 34- åri­ge hvi­derus­ser smi­le­de stort, da han fik over­rakt VM- guld­me­dalj­en – nor­malt hjæl­per han folk som Chris Froo­me i de store eta­pe­løb som Vu­el­ta a Es­paña, Giro d’Ita­lia og Tour de Fran­ce, men li­ge den­ne af­ten var det for­ment­lig Kiryi­enka, der var i den bri­ti­ske su­per­stjer­nes tan­ker og ik­ke omvendt.

Ita­li­e­ne­ren Adri­a­no Mal­o­ri pres­se­de vin­de­ren på uret, men en tid ni se­kun­der ef­ter Kiryi­enka rak­te ’ kun’ til en an­den­plads. Jero­me Cop­pel fra Frankrig fik bron­ze.

Dan­sker­ne skuf­fe­de

Desvær­re kun­ne de dan­ske ryt­te­re i skik­kel­ser af Chri­stop­her Juul- Jen­sen – dan­marks­meste­ren i en­kelt­start – og Ras­mus Qu­aa­de, der i 2013 blev num­mer seks ved VM i en­kelt­start, ik­ke føl­ge op på det flot­te re­sul­tat, som Mads Würtz Sch­midt le­ve­re­de, da han mandag blev ver­dens­me­ster i U23- ræk­ken.

Ras­mus Qu­aa­de end­te med at ha­ve præ­ste­re 21. bed­ste tid og blev, som det så of­te er set med Cult- ryt­te­ren, fil­met af tv- ka­me­ra­er­ne lig­gen­de fuld­stæn­dig ud­mat­tet på as­fal­ten ef­ter at ha­ve gi­vet sig fuldt ud. For Chri­stop­her Juul- Jen­sens ved­kom­men­de rak­te ind­sat­sen til en 45. plads, tre mi­nut­ter og 55 se­kun­der ef­ter Va­sil Kiryi­enka.

Søn­dag slut­ter ver­dens­mester­ska­ber­ne med her­re­e­li­tens linje­løb på 259,2 ki­lo­me­ter. Her skal de dan­ske me­dal­jedrøm­me hæn­ges om hal­sen på Mat­ti Bres­chel, der tid­li­ge­re har vun­det sølv og bron­ze i lø­bet.

TORS­DAG 24. SEP­TEM­BER 2015

Hvi­derus­se­ren Va­sil Kiryi­enka

over­ra­ske­de alt og al­le i Ri­ch­mond, USA, da han sat­te fa­vo­rit­te­re­ne til vægs ved VM i

en­kelt­start. Fo­to: AFP

Newspapers in Danish

Newspapers from Denmark

© PressReader. All rights reserved.