’’

BT - - DANMARKS SPORTSAVIS - Las­se Vø­ge lavg@ sporten. dk Sø­ren Vad­mand Fo­to: Linda Ka­strup

Trods ad­skil­li­ge til­sagn om det mod­sat­te fra mod­par­ten har vi ik­ke mod­ta­get den på­gæl­den­de trans­fer­be­ta­ling

FI­NANS

Det er nok sid­ste gang, at Brøndby IF slår en han­del af med en si­ci­li­ansk klub. Ves­tegns­klub­ben ven­ter nem­lig sta­dig på, at Pa­ler­mo ho­ster op med de godt syv mil­li­o­ner kro­ner, det ko­ste­de at kø­be an­gri­be­ren Si­mon Maki­enok fri af sin Brøndby- kon­trakt.

Brønd­bys be­sty­rel­ses­for­mand, Jan Bech Andersen, er re­la­tivt få­mælt, da BT i går fan­ger ham til en kom­men­tar .

» Jeg har egent­lig ik­ke rig­tig no­gen kom­men­ta­rer til sa­gen bort­set fra, at jeg selv­føl­ge­lig sy­nes, det er dybt, dybt util­freds­stil­len­de. «

Brøndby op­ly­ste i en pres­se­med­del­el­se tirs­dag, at mang­len­de be­ta­ling fra ita­li­e­ner­ne nu er ble­vet meldt til FIFA Play­ers’ Sta­tus Com­mit­tee, der ta­ger sig af den slags sa­ger.

» Brøndby IF har fort­sat ik­ke mod­ta­get en væ­sent­lig af­talt trans­fe­rind­be­ta­ling. Der­for har Brøndby IF ind­bragt mod­par­ten for FIFA Play­ers’ Sta­tus Com­mit­tee, og FIFA Play­ers’ Sta­tus Com­mit­tee har på­be­gyndt be­hand­lin­gen af sa­gen, « skrev klub­ben.

For at hol­de drif­ten kø­ren­de har Brøndby op­ta­get et lån på 14 mil­li­o­ner kro­ner hos Jan Bech Andersen.

Lå­net bli­ver for­ren­tet med fem pro­cent og skal se­ne­st væ­re til­ba­ge­be­talt mid­ler­ti­dig fi­nan­si­e­ring. Det selv­føl­ge­lig en streg i reg­nin2016. kom­mer til at dæk­ke det hul, gen, og det vid­ner og­så om,

Lå­net hav­de Jan Bech An­den mang­len­de trans­fer­be­taat klub­ben ik­ke sid­der på en der­sen dog in­gen kom­men­ling har gi­vet i vo­res bud­get, « stor po­se pen­ge, man ba­re ta­rer til. si­ger Brønd­bys ad­mi­ni­stre­kan ka­ste rundt med, « si­ger

» Der må jeg hen­vi­se til ren­de di­rek­tør Sø­ren VadJes­per Jør­gen­sen og fort­sæt­ter:pres­se­med­del­el­sen, « ly­der mand. det fra rig­man­den. Fod­bol­dø­ko­nom Jes­per » Men Brøndby er li­ge nu i Jør­gen­sen fra De­loit­te ser in­gang med at byg­ge no­get op, gen grund til at ma­le fan­den og det ko­ster selv­føl­ge­lig en på væg­gen, selv om Brøndby mas­se pen­ge, så der­for kønu er tvun­get til at ty til for­rer de i dis­se år med en drift, man­dens pen­ge­pung. der gi­ver un­der­skud. Så det

» Det er klart, at når de er klart, at de har brug for de for­ven­te­de Pa­ler­mo- pen­ge pen­ge fra Pa­ler­mo. « er nå­et frem, så er der et hul Klub­ben for­ven­ter fort­sat i bud­get­tet. Så det er for at et un­der­skud på 15- 25 mil­li­o­ska­be ro i for­ret­nin­gen, at Jan ner kr. før skat for det­te regnBech læg­ger de pen­ge. Det er skabsår.

Ene­stå­en­de

31.

juli I pres­se­med­del­el­sen si­ger klub­bens di­rek­tør Sø­ren Vad­mand:

» Som klub har vi al­drig op­le­vet no­get lig­nen­de. Vi øn­sker fair play på ba­nen, men det skal og­så gæl­de uden for kridt­stre­ger­ne. Der­for har vi ind­bragt mod­par­ten for FIFA Play­ers’ Sta­tus Com­mit­tee. Det er vo­res kla­re for­vent­ning, at FIFA be­hand­ler den­ne sag med den ret­mæs­si­ge al­vor, si­tu­a­tio­nen kræ­ver. Vi har op­t­rå­dt med stor tå­l­mo­dig­hed, men trods ad­skil­li­ge til­sagn om det mod­sat­te fra mod­par­ten har vi ik­ke mod­ta­get den på­gæl­den­de trans­fer­be­ta­ling. Da vi ik­ke kan få klar­hed over, hvor­når vo­res ret­mæs­si­ge trans­fer­be­ta­ling vil fin­de sted, har vi dags da­to valgt at gen­nem­fø­re en

Be­sty­rel­ses­for­mand og ho­ve­d­ak­tio­nær i Brøndby IF, Jan Bech Andersen, har måt­tet kig­ge langt ef­ter pen­ge­ne.

Si­mon Maki­enoks ( tv.) op­hold i Pa­ler­mo var ik­ke no­gen suc­ces. Og klub­ben har ik­ke be­talt for dan­ske­ren.

Fo­to: AFP

Newspapers in Danish

Newspapers from Denmark

© PressReader. All rights reserved.