Liverpool af­vi­ser kon­takt til træ­ner

BT - - DANMARKS SPORTSAVIS -

LIVERPOOL HAR FÅ­ET

en for­fær­de­lig start på sæ­so­nen og har ik­ke vun­det de se­ne­ste fem kam­pe. Det har be­ty­det, at ma­na­ger Bren­dan Rod­gers er en sær­de­les pres­set mand. Ryg­ter­ne om en ny ma­na­ger har svir­ret læn­ge med nav­ne som Jürgen Klopp og Car­lo An­ce­lot­ti som de tun­ge­ste bej­le­re.

Men iføl­ge The In­de­pen­dent, har den en­gel­ske tra­di­tions­klub af­vist at væ­re i kon­takt med tid­li­ge­re Re­al Madrid- boss An­ce­lot­ti. Det vir­ker el­lers som et op­lagt match for de to par­ter, og An­ce­lot­ti har og­så tid­li­ge­re for­talt åbent om sit po­si­ti­ve ind­tryk af Liverpool.

» Det har al­tid væ­ret en klub der be­gej­strer mig. Når de syn­ger ’ You’ll Ne­ver Walk Alo­ne’ er det helt ut­ro­ligt. In­gen syn­ger en hym­ne som Li­ver­pools fans, « for­tal­te Car­lo An­ce­lot­ti sid­ste år i for­bin­del­se med Li­ver­pools Champions League- kamp mod Re­al Madrid.

Ud over ita­li­e­ne­rens be­gej­string for klub­ben er et an­det plus ved An­ce­lot­ti, at han er le­dig på mar­ke­det ef­ter fy­rin­gen fra Re­al Madrid.

Car­lo An­ce­lot­ti har væ­ret ryg­tet til Liverpool. Fo­to: AFP

Newspapers in Danish

Newspapers from Denmark

© PressReader. All rights reserved.