Vred ver­dens­me­ster ’’

BT - - DANMARKS SPORTSAVIS - F1- KRI­SE Flem­m­ing Brandt fl b@ sporten. dk Lewis Ha­milt­on

Jeg har in­gen til­lid. Jeg har in­gen in­for­ma­tio­ner, som skul­le gi­ve mig den til­lid

He­le sæ­so­nen har Lewis Ha­milt­on væ­ret do­mi­ne­ren­de i Mer­ce­des- ra­ce­ren. Men i Sin­ga­po­res Grand Prix gik det galt, og eng­læn­de­ren end­te med at ud­gå, mens Se­ba­sti­an Vet­tel og Fer­ra­ri kun­ne no­te­re årets an­den sejr.

Nu fryg­ter den for­sva­ren­de ver­dens­me­ster, at han får til­sva­ren­de pro­ble­mer i Ja­pan i den kom­men­de we­e­kend.

» Jeg har in­gen til­lid. Jeg har in­gen in­for­ma­tio­ner, som skul­le gi­ve mig den til­lid. Jeg hå­ber, at det var en en­lig sva­le, men det var for at si­ge det mildt en mær­ke­lig we­e­kend. Vo­res bil er ik­ke ble­vet lang­som­me­re. Jeg sag­de til mi­ne me­ka­ni­ke­re, at jeg vil­le ha­ve no­get in­for­ma­tion om, hvad de me­ner, at der var galt, men der er ik­ke lang tid til næ­ste løb, « si­ger en tviv­len­de Ha­milt­on til The Gu­ar­di­an.

For­bli­ver po­si­tiv

Mer­ce­des kun­ne ik­ke få de­res dæk til at fun­ge­re i Singapore, men der er in­gen, der ved hvor­for. Og selv en dår­lig dæk- dag kun­ne ik­ke for­kla­re, hvor­for Mer­ce­des var så langt fra at kun­ne hol­de far­ten.

Ha­milt­on af­vi­ser dog en kon­spira­tions­te­o­ri om, at Mer­ce­des skul­le ha­ve få­et rin­ge­re dæk end de an­dre hold.

» Det tror jeg ik­ke på. Hvor­for skul­le jeg tro det? Det har jeg al­drig hørt om i For­mel 1. Er det sket før? Jeg har ik­ke set det. Det tror jeg ik­ke. «

Han prø­ver at for­hol­de sig po­si­tivt til de næ­ste løb og be­va­re ro­en. Og det er må­ske hel­ler ik­ke så svært, når man sta­dig har et for­spring på 41 po­int ned til den nær­me­ste kon­kur­rent, hold­kam­me­ra­ten Ni­co Ros­berg, med ba­re seks løb tilbage i den­ne sæ­son.

» Bi­len brød sam­men, og det er før­ste gang i lang tid. Og jeg mi­ste­de ik­ke en mas­se po­int i for­hold til ham, som er li­ge bag mig. Det kun­ne ha­ve væ­ret me­get vær­re, så jeg ser glas­set som halvt fyldt. Jeg hå­ber ba­re, at tin­ge­ne bli­ver nor­ma­le, og dæk­ke­ne fungerer igen. «

Newspapers in Danish

Newspapers from Denmark

© PressReader. All rights reserved.