Sea­hawks- stjerne stop­per sin strej­ke

BT - - DANMARKS SPORTSAVIS -

KAM CHANCELLOR VEN­DER

en­de­lig tilbage til Se­att­le Sea­hawks eft er fl ere ugers ’ hol­dout’ - en form for strej­ke, som spil­le­re i den ame­ri­kan­ske foot­ball- liga NFL be­nyt­ter sig af, når de er util­fred­se med de­res nu­væ­ren­de kon­trakt.

Sa­fe­ty - spil­le­ren mis­se­de store de­le af sæ­son­for­be­re­del­ser­ne og sæ­so­nens to før­ste kam­pe, for­di han hå­be­de at få om­struk­tu­re­ret sin kon­trakt. Det er imid­ler­tid ik­ke sket, og nu er han så klar til at hjæl­pe si­ne hold­kam­me­ra­ter og adres­se­re det for­ret­nings­mæs­si­ge eft er sæ­so­nen. Det skri­ver fl ere ame­ri­kan­ske me­di­er. Se­att­le Sea­hawks, der tab­te Su­per Bowl- fi na­len i fe­bru­ar til New Eng­land Pa­tri­ots, rå­der over et af liga­ens - i hvert fald på pa­pi­ret - bed­ste for­svar, men uden Kam Chancellor til at dæk­ke op for pri­mært dybe kast har for­sva­ret væ­ret te­stet ge­val­digt.

Klub­ben fra det nord­ve­st­li­ge hjør­ne af USA har tabt de to før­ste kam­pe til St. Lou­is Rams og Gre­en Bay Pa­ck­ers, men end­nu er der in­gen grund til pa­nik - ne­der­la­get til Rams ske­te i over­ti­den, og Lam­beau Fi­eld i Gre­en Bay er al­tid et svært sted at spil­le.

Og med Kam Chancellor tilbage i fol­den, så har Se­att­le Sea­hawks må­ske få­et den in­gre­di­ens, der mang­ler for at fø­re hol­det tilbage på sej­rs­kurs og mod Vin­ce Lom­bar­di- tro­fæ­et.

Newspapers in Danish

Newspapers from Denmark

© PressReader. All rights reserved.