ZI­DAN FRA­VALGT Den tid­li­ge­re Su­per­liga- stjerne Mo­ha­med Zi­dan har gang i et stort pro­jekt i Egyp­ten, hvor han sk ’’

BT - - SUPER LIGA - IN­TER­VIEW Farzam Abol­hos­se­i­ni faab@ sporten. dk Mo­ha­med Zi­dan Fo­to: Sis­se Stroy­er

Mo­ha­med Zi­dan har de se­ne­ste par år fl ir­tet med et co­me­ba­ck til dansk fod­bold, men fod­bold­fan­se­ne i det gan­ske land kan godt glem­me alt om at se den tid­li­ge­re FC Midtjylland- og AB- spil­ler bril­le­re igen på Su­per­liga- sta­dio­ner­ne.

Den 33- åri­ge fod­bold­tek­ni­ker, der har brugt som­me­ren på at genop­træ­ne i København, hvor hans ko­ne og to børn bor, skrev i sid­ste uge un­der på en etårig kon­trakt med den egyp­ti­ske klub El- En­tag El- Har­by SC. En klub, som re­præ­sen­te­rer for­svars­mi­ni­ste­ri­et i hans hjem­land Egyp­ten.

» Jeg kom­mer ik­ke til at spil­le i Dan­mark igen. Jeg føl­te, at jeg og­så ger­ne vil­le prø­ve at spil­le i det land, jeg kom­mer fra, og da jeg skul­le ta­ge en be­slut­ning, om jeg skul­le tilbage til Dan­mark el­ler spil­le i mit eget land, valg­te jeg Egyp­ten, « si­ger Mo­ha­med Zi­dan.

Han kom til Dan­mark som ung spil­ler og be­gynd­te sin pro­fes­sio­nel­le kar­ri­e­re i AB i 2000. Gladsaxe­klub­ben var dog i pen­ge­nød, og FC Midtjylland så sit snit til at hen­te det store ta­lent for om­kring tre mil­li­o­ner kro­ner.

To år og 30 mål i 47 kam­pe se­ne­re røg han til Wer­der Bre­men for en sam­let pris på 25 mil­li­o­ner kro­ner, og si­den har han med stør­re og stør­re suc­ces gjort kar­ri­e­re i Bun­des­liga­en i klub­ber­ne Mainz, HSV og Dort­mund, hvor den po­pu­læ­re træ­ner Jürgen Klopp hav­de ham un­der si­ne vin­ger.

I 2012 slut­te­de op­hol­det i Tys­kland dog for den den­gang 30- åri­ge egyp­ter, der har spil­let 44 land­skam­pe og sco­ret 13 mål, og han rej­ste vi­de­re på et ind­brin­gen­de even­tyr til Be­niy­as SC fra De For­e­ne­de Ara­bi­ske Emira­ter.

Be­skyldt for ska­de

Op­hol­det blev dog et ma­re­ridt. I en liga­kamp vred egyp­te­ren om på sit knæ og blev ska­det.

Klub­ben tro­e­de dog ik­ke på Zi­dan og men­te, at han ik­ke gad spil­le fod­bold læn­ge­re - med knæska­den som en und­skyld­ning for at hæ­ve en fed løn.

Mo­ha­med Zi­dan måt­te der­for gen­nem en rets­sag for at få sit til­go­de­ha­ven­de på fem mil­li­o­ner kro­ner, og først nu er han kom­met sig fuld­stæn­dig over den knæska­de, der kræ­ve­de en ope­ra­tion.

» Si­den jeg for­lod Bun­des­liga­en for tre år si­den, har jeg næ­sten ik­ke spil­let og kun væ­ret ska­det, og sam­ti­dig fi k jeg pro­ble­mer med min klub i Abu Dha­bi. Men nu er jeg helt klar, og jeg har skre­vet un­der med en klub, som har få­et min gam­le land­stræ­ner, Shawky Gha­rib, som træ­ner. Det var ham, som over­be­vi­ste mig om at kom­me til mit eget hjem­land og spil­le her for før­ste gang i min kar­ri­e­re. «

Star­ter egen klub

Men det er ik­ke kun Mo­ha­med Zi­dans egen kar­ri­e­re, der er år­sa­gen til det egyp­ti­ske til­valg af El- En­tag El- Har­by SC og iføl­ge ham selv fra­val­get af dan­ske klub­ber. Mo­ha­med Zi­dan for­tæl­ler nem­lig, at han er i gang med et stort byg­ge­pro­jekt i Cairo.

» Det hand­ler ik­ke kun om fod­bold. Jeg skal og­så kun­ne pas­se min for­ret­ning, som er et kæm­pe pro­jekt i Egyp­ten. Jeg har star­tet min egen klub, der kom­mer til at ha­ve en mas­se sports­gre­ne - bå­de fod­bold, ba­sket­ball, vol­ley­ball- hold og ten­nis og an­dre ting. Vi har al­le­re­de byg­get et fem­stjer­net ho­tel, som kun lig­ger 20 mi­nut­ter fra luft hav­nen i Cairo, « si­ger han og til­fø­jer:

» Det bli­ver det stør­ste træ­nings­og re­ha­bi­li­te­rings­cen­ter i he­le Egyp­ten, og det vil bli­ve sty­ret af vo­res part­ne­re i USA. Vi får de bed­ste fod­bold­ba­ner, og jeg vil ger­ne ha­ve, at de eu­ro­pæ­i­ske klub­ber kom­mer her­til for at hol­de træ­nings­lejr. Jeg vil la­ve et stort sam­ar­bej­de med Borus­sia Dort­mund og har haft et rig­tig godt mø­de med dem. De ly­der me­get in­ter­es­se­re­de. Nu skal vi snak­ke sam­men igen om en uge, og de vil kom­me her­ned til Egyp­ten og hol­de et nyt mø­de mig. Jeg hå­ber på, at vi snart har en aft ale på plads, som vi kan mel­de ud of­fi ci­elt, så det er vig­tigt, at jeg i øje­blik­ket er her­ne­de. «

Hvor man­ge af di­ne pen­ge sat­ser du på det her pro­jekt?

» Jeg vil ik­ke snak­ke om, hvor me­get jeg sat­ser af mi­ne eg­ne pen­ge på det her, men det er et pro­jekt, som er 200 mil­li­o­ner kro­ner værd. Vo­res grund bli­ver på 250.000 kva­drat­me­ter. Vi kom­mer til at ha­ve alt, « ly­der det fra Mo­ha­med Zi­dan, der iføl­ge ham selv al­drig nå­e­de at for­hand­le med dan­ske klub­ber på grund af pro­jek­tet i Egyp­ten.

Vil be­hol­de godt navn

TORS­DAG 24. SEP­TEM­BER 2015

En­ten vil­le jeg kun­ne spil­le op til det sam­me ni­veau, og det er rig­tig, rig­tig svært, el­ler og­så vil­le jeg kun kun­ne øde­læg­ge det. Så jeg valg­te kun at bli­ve hu­sket for det, jeg al­le­re­de har op­nå­et i Dan­mark

» Jeg fi k en mas­se opkald, men jeg sag­de til dem, at jeg hav­de et me­get in­ter­es­sant pro­jekt i Egyp­ten, så der­for blev det al­drig til for­hand­lin­ger. Jeg vil ik­ke si­ge, hvil­ke klub­ber det var. Jeg nå­e­de al­drig at af­vi­se dem og var rig­tig glad for, at de kon­tak­te­de mig, og de for­stod, at det be­tød me­re for mig at spil­le i Egyp­ten, « si­ger han og til­fø­jer:

» Der er og­så den si­de af sa­gen, at jeg kun kun­ne øde­læg­ge mit go­de navn i Dan­mark, hvis jeg vend­te tilbage. Jeg er 33 år og fyl­der snart 34, jeg har ik­ke spil­let i lang tid, så jeg tror ik­ke, at jeg vil­le kun­ne leve op til de for­vent­nin­ger, der vil­le væ­re til mig. Jeg vil­le al­drig kun­ne gø­re mit navn stør­re i Dan­mark. «

» En­ten vil­le jeg kun­ne spil­le op til det sam­me ni­veau, og det er rig­tig, rig­tig svært, el­ler og­så vil­le jeg kun kun­ne øde­læg­ge det. Så jeg valg­te kun at bli­ve hu­sket for det, jeg al­le­re­de har op­nå­et i Dan­mark. Jeg har må­ske kun to år tilbage af min kar­ri­e­re, og der­for har jeg be­slut­tet at spil­le dér, hvor jeg har en frem­tid, og det er i Egyp­ten, hvor jeg og­så har min for­ret­ning, « si­ger Mo­ha­med Zi­dan, som dog sta­dig vil kun­ne ses med jæv­ne mel­lem­rum i den dan­ske ho­ved­stad.

» Min ko­ne og børn bor i Dan­mark, og der vil de bli­ve bo­en­de. Så vil vi ba­re rej­se frem og tilbage for at se hin­an­den. Jeg kom­mer i hvert fald til København en gang om må­ne­den. Så på den må­de vil jeg al­tid væ­re for­bun­det med Dan­mark - ba­re på en an­den må­de. «

Mo­ha­med Zi­dan vil ik­ke tilbage til Su­per­liga­en, for­di han fryg­ter ik­ke at kun­ne leve op til det ni­veau, fan­se­ne hu­sker ham for.

Newspapers in Danish

Newspapers from Denmark

© PressReader. All rights reserved.