Mi­cha­el Ma­ze spil­ler kun sing­le ved EM

BT - - DANMARKS SPORTSAVIS - PÅ SKÅ­NE­KOST Pe­ter Fred­berg fred@ sporten. dk Fo­to: Bax Lind­hardt

Eks- eu­ro­pa­meste­ren Mi­cha­el Ma­ze spil­ler kun med i den in­di­vi­du­el­le EM­tur­ne­ring, der be­gyn­der i mor­gen.

Det for­tæl­ler land­stræ­ner Li­nus Mern­sten fra rus­si­ske Eka­te­rin­burg i Ural­b­jer­ge­ne, hvor årets eu­ro­pæ­i­ske bord­ten­nis­mester­skab fo­re­går.

» Mi­cha­el er i god form, men vi er usik­re på, hvor man­ge kam­pe han kan spil­le. Der­for er han ik­ke med i hold­t­ur­ne­rin­gen, « si­ger land­stræ­ner Li­nus Mern­sten til BT fra Eka­te­rin­burg om den dan­ske spil­ler, der læn­ge har væ­ret pla­get af en knæska­de.

» Det er svært at si­ge, hvad man kan for­ven­te af Mi­cha­el ef­ter hans knæ­o­pe­ra­tion og lange pau­se, men jeg er nu ik­ke nervøs for ham. Han bli­ver bed­re og bed­re. «

Dan­mark re­præ­sen­te­res i hold­t­ur­ne­rin­gen af kvar­tet­ten Jo­nat­han Gro­th, Kas­per Ster­n­berg, Mik­kel Hin­der­s­son og EM- de­butan­ten Claus Schou Ni­el­sen.

Al­le fi­re har vist høj klas­se og ta­get flot­te skal­pe i in­ter­na­tio­na­le tur­ne­rin­ger på det se­ne­ste.

Den dan­ske me­ster, Jo­nat­han Gro­th, har i Bun­des­liga­en slå­et nr. 49 og nr. 61 på ver­dens­rang­li­sten, hen­holds- vis ty­ske­ren St­ef­fen Men­gel og bra­si­li­a­ne­ren Hu­go Cal­de­ra­no. I Bel­gi­um Open im­po­ne­re­de Claus Schou Ni­el­sen med sejr over syd­kore­a­ne­ren Kim Min­seok, nr. 34 i ver­den.

Dan­mark er pla­ce­ret i næst­bed­ste ka­te­go­ri, Chal­len­ge Di­vi­sion ( nr. 17- 32).

» To hold ryk­ker op, og det er selv­føl­ge­lig dét, vi går ef­ter, selv om fle­re hold ser stær­ke ud på pa­pi­ret, « si­ger Li­nus Mern­sten.

Portu­gal er for­sva­ren­de eu­ro­pa­me­ster, mens den se­ne­ste sing­le­ti­tel blev vun­det af Di­mi­trij Ov­t­cha­rov, Tys­kland. Han er nr. fem på ver­dens­rang­li­sten ef­ter fi­re ki­ne­se­re.

Mi­cha­el Ma­ze bli­ver skå­net i EM og er ik­ke med i hold­t­ur­ne­rin­gen.

Newspapers in Danish

Newspapers from Denmark

© PressReader. All rights reserved.