Lær­ke Møl­ler fær­dig for re­sten af sæ­so­nen

BT - - DANMARKS SPORTSAVIS - HÅRD SKÆB­NE Ni­els O. Hansen piquet@ sporten. dk

Team Tvis Holste­bro kom­mer til at und­væ­re Lær­ke Møl­ler i re­sten af den­ne sæ­son, og play­ma­ke­ren går der­med og­så glip af VM på hjem­me­ba­ne i de­cem­ber.

Det så grimt ud, da Lær­ke Møl­ler slog knæ­et i halgul­vet i Team Tvis Holste­bros ude­kamp mod Ring­kø­bing tirs­dag af­ten. Den 26- åri­ge play­ma­ker måt­te kø­res på ho­spi­ta­let ef­ter fi­re mi­nut­ters spil, og i går kom dom­men.

Lær­ke Møl­ler har re­vet kors­bån­det over, og hun er der­for fær­dig for re­sten af den­ne sæ­son. Det skri­ver Dag­bla­det Holste­bro- Stru­er.

Skul­de­ren er og­så be­ska­di­get, så Lær­ke Møl­ler skal hol­de ar­men helt i ro i de næ­ste 14 da­ge.

Play­ma­ker- pro­blem

Ud­over at det er en ube­ha­ge­lig si­tu­a­tion for Lær­ke Møl­ler selv, er det og­så en kæm­pe streg i reg­nin­gen for Team Tvis Holste­bro, der nu har et stort pro­blem på play­ma­ker­po­si­tio­nen. Ik­ke mindst for­di klub­ben mi­ste­de Kri­sti­na Kri­sti­an­sen til Ny­kø­bing Fal­ster Hånd­bold in­den den­ne sæ­son.

End­vi­de­re be­ty­der knæska­den, at land­stræ­ner Klavs Bruun Jør­gen­sen ik­ke har Lær­ke Møl­ler til rå­dig­hed, når der om to må­ne­der skal spil­les VM i Dan­mark.

Lær­ke Møl­ler er fær­dig for den­ne sæ­son. Fo­to: Jør­gen Kirk

Newspapers in Danish

Newspapers from Denmark

© PressReader. All rights reserved.