Stor cy­kel­re­form er på plads

BT - - DANMARKS SPORTSAVIS -

CYKLING:

Den In­ter­na­tio­na­le Cy­kel Uni­on ( UCI) har be­kendt­gjort, at uni­o­nens sty­ren­de ko­mité har god­kendt grund­prin­cip­per­ne for en stør­re re­form af cy­kel­spor­ten. De­tal­jer­ne i re­for­men er end­nu ukla­re, men UCI har over for cycling­news. com be­kræf­tet, at der mak­si­malt bli­ver 18 Wor­ld Tour- hold i pe­ri­o­den 2017- 19. Det er me­nin­gen, at de tre­åri­ge li­cen­ser skal ska­be stør­re sta­bi­li­tet for hol­de­ne. Li­cen­ser­ne vil bli­ve ud­delt på bag­grund af eti­ske, fi­nan­si­el­le, sport­s­li­ge, ad­mi­ni­stra­ti­ve og or­ga­ni­sa­to­ri­ske kri­te­ri­er. UCI be­kræf­ter, at et be­græn­set an­tal nye løb vil bli­ve op­ta­get på Wor­ld Tou­ren i 2017. Der bli­ver sam­ti­dig in­tro­du­ce­ret en ny ver­dens­rang­li­ste, som skal gå på tværs af al­le tre ni­veau­er, Wor­ld Tour, Pro­fes­sio­nal Con­ti­nen­tal og Con­ti­nen­tal.

Newspapers in Danish

Newspapers from Denmark

© PressReader. All rights reserved.