BJØR­NEN ER VÆK

BT - - DANMARKS SPORTSAVIS - DØDS­FALD Las­se Vø­ge lavg@ bt. dk

Den ame­ri­kan­ske ba­se­bal­l­le­gen­de Yogi Ber­ra er død. Han sov tirs­dag - på 69- års­da­gen for sin de­but i Ma­jor League Ba­se­ball - ind i en al­der af 90 år.

Ber­ra vil først og frem­mest bli­ve hu­sket for en im­po­ne­ren­de ba­se­ball- kar­ri­e­re for New York Yan­ke­es, med hvem han vandt Wor­ld Se­ri­es he­le 10 gan­ge. Og han blev ad­skil­li­ge gan­ge kå­ret til sæ­so­nens mest vær­di­ful­de spil­ler. Der­u­d­over tri­um­fe­re­de han i Wor­ld Se­ri­es tre gan­ge som ma­na­ger.

» Vi sør­ger over Yan­kee- iko­net og Hall of Fa­me- med­lem­met Yogi Ber­ras død, « skri­ver Ma­jor League Ba­se­ball på sin of­fi ci­el­le twit­ter­pro­fi l.

Ved si­den af ba­se­bal­lkar­ri­e­ren blev Yogi Ber­ra og­så ver­den­skendt for en ræk­ke an­dre ting.

For det før­ste har hans navn væ­ret den pri­mæ­re in­spira­tions­kil­de til den po­pu­læ­re Han­na- Barbera- teg­ne­se­ri­e­fi gur Yogi Bear.

Flit­tigt ci­te­ret

Der­u­d­over er Yogi Ber­ra op­havs­mand til en ræk­ke fi lo­so­fi ske, hu­mo­ri­sti­ske og pa­ra­doksa­le ci­ta­ter - så­kald­te ’ Yogi- is­mer’ - som fl it­tigt er ble­vet ci­te­ret ver­den over.

Han har mod­ta­get æres­dok­tor­gra­der på fl ere uni­ve­si­te­ter - på trods af at han for­lod sko­len eft er ot­ten­de klas­se. Han har sit eget Yogi Ber­ra- mu­se­um i New Jer­sey. Og New Jer­sey Ja­ck­als’ sta­dion hed­der i dag ’ Yogi Ber­ra Sta­di­um’.

Ad­skil­li­ge kend­te ame­ri­ka­ne­re røg tirs­dag til ta­sta­tu­ret for at hyl­de ba­se­ball- leg­en­den - blandt dem Hol l y wood­stjer­nen Samu­el L. Ja­ck­son.

» H a v d e nog­le fant a s t i s k e stun­der og grin m e d den le­gen­da­ri­ske Yogi Ber­ra. Han var unik. RIP, hr. «

Newspapers in Danish

Newspapers from Denmark

© PressReader. All rights reserved.