Brø­let Mas­sa­kren i Mek­ka

Hund­re­der blev mast ihjel un­der den år­li­ge pil­grims­færd

BT - - NYHEDER - Sus­an­ne Jo­hans­son suss@ bt. dk

PIL­GRIMS­FÆRD

Vi be­der Gud om at skæn­ke mar­ty rer­ne sin nå­de.

Med de ord - lagt på Twit­ter i går - va­ske­de de sau­di- ara­bi­ske myn­dig­he­der de­res hæn­der i en af de dø­de­lig­ste ulyk­ker i ny­e­re tid ved Mek­ka. 717 men­ne­sker blev tram­pet ihjel. An­dre 805 - her­i­blandt en dan­sker - er kom­met al­vor­ligt til ska­de.

To mil­li­o­ner mus­li­mer me­nes li­ge nu at væ­re sam­let i om­rå­det om­kring den hel­li­ge by Mek­ka for at ta­ge del i den år­li­ge pil­grims­færd. Og iføl­ge uden­land­ske nyheds­bu­reau­er var det et sam­men­stød mel­lem to store grup­per, der fra hver sin si­de var på vej for at udføre ’ ste­nin­gen af Djæ­vel­en’, et hel­ligt ri­tu­al, hvor pil­grim­me­ne ka­ster sten mod tre mu­re, der sym­bo­li­se­rer Djæ­vel­en. Og der­med op­stod der så stor trængsel, at pil­grim­me­ne gan­ske en­kelt blev mast ihjel.

De sau­di- ara­bi­ske myn­dig­he­der var da og­så hur­tigt ude for at fast­slå, at det var pil­grim­me­n­es egen skyld. De fulg­te ik­ke de ret­nings­linjer, som de an­svar­li­ge myn­dig­he­der hav­de ud­stedt for en sik­ker pil­grims­færd.

Og der­u­d­over har myn­dig­he­der­ne iføl­ge New York Ti­mes fra­lagt sig an­sva­ret ved at ci­te­re et is­la­misk dok­trin, der si­ger, at en­hver, der dør un­der pil­grims­fær­den, kom­mer i him­len. Der­for oven­nævn­te twe­et.

1.426 tram­pet ihjel

Det er langt­fra før­ste gang, at den år­li­ge pil­grims­færd ko­ster liv. Den stør­ste ulyk­ke til da­to var i 1990, hvor 1.426 pil­grim­me blev tram­pet ihjel. I 1994 var tal­let 270, tre år se­ne­re blev 340 dræbt på grund af en brand, i 1998 måt­te 180 la­de li­vet, i 2001 35 og i 2006 var tal­let 360, plus de 73 men­ne­sker der om­kom, da en ot­te eta­ger høj byg­ning nær Mek­kas Masjid al- Ha­ram moské styr­te­de sam­men.

Og for blot to uger si­den væl­te­de en gi­gan­tisk kran ned over selv­sam­me moské, en ulyk­ke der dræb­te mindst 111, mens 394 blev kvæ­stet.

De sid­ste ti år har den ri­ge olie­stat in­ve­ste­ret mil­li­o­ner af dol­lar i at ud­vi­de om­rå­det og øge sik­ker­he­den om­kring pil­grims­fær­den, som net­op top­per på en af de hel­lig­ste da­ge i den mus­lim­ske ka­len­der, da­gen for den store is­la­mi­ske eid- fest, Eid- ul Adha, som net­op var i går.

4.000 red­nings­ar­bej­de­re

Men i går var in­gen fest. I ste­det måt­te me­re end 4.000 red­nings­ar­bej­de­re ryk­ke akut ud på ste­det for at fj er­ne de dø­de og hjæl­pe de kvæ­ste­de og cho­ke­re­de pil­grim­me. Som ek­sem­pel­vis Amal Fay­ad fra Egyp­ten, som mi­ste­de sin mand.

» Jeg var på vej tilbage fra Ja­ma­rat ( bro­en som pil­grim­me­ne ka­ster sten på, red.), da jeg mød­te min mand, som var på vej mod bro­en. Pil­grim­me­ne be­gynd­te at skub­be og ma­se, skub­be folk i jor­den. Jeg var li­ge ved at ry­ge med. Min mand var med mig. Han dø­de, dø­de, « som hun si­ger til Chan­nel4.

Mek­ka

er en by i Sau­di- Ara­bi­en. By­en hav­de i 2010 1,6 mil­li­on ind­byg­ge­re.

er fø­de­by­en for den is­la­mi­ske pro­fet Muham­med, og dér hvor is­lams vig­tig­ste hel­lig­dom, Ka’ba­en, be­fi nder sig. Kun mus­li­mer har ad­gang til by­en.

er mus­li­mer­nes pil­grims­færd til Mek­ka, som reg­nes som en af is­lams fem søj­ler. Al­le mus­li­mer, som er fy­sisk og øko­no­misk i stand til det, skal gen­nem­fø­re Ha­jj mindst én gang i de­res liv.

By­en

Ha­jj

Pil­grims­fær­den

I

År­ligt

For

Så­dan ser det ud, når pil­grim­me­ne ma­ser sig frem mod Ja­ma­rat­bro­en for at udføre den ri­tu­el­le ste­ning. Fo­to: AFP

fi nder sted én gang om året på den 8. til 13. da­gen i Dhu’l- Hi­jjah må­ne­den i den mus­lim­ske ka­len­der.

for­hold til den ve­st­li­ge ver­dens ka­len­der fal­der den på for­skel­li­ge ti­der af året. I år er det fra 22. til 27. sep­tem­ber.

grund af en sta­dig sti­gen­de til­strøm­ning har Sau­diAra­bi­en ind­ført kvo­te­o­rd­nin­ger for, hvor man­ge fra hvert land som må del­ta­ge.

gen­nem­fø­rer over to mil­li­o­ner men­ne­sker ha­jj, og den store trængsel har fl ere gan­ge ført til, at folk er ble­vet tram­pet ihjel. Den vær­ste ulyk­ke til da­to var i 1990, hvor 1.426 dø­de.

un­der to uger si­den om­kom over 100 men­ne­sker, da en byg­ge­kran væl­te­de og knu­ste de­le af ta­get på Stormoske­en Masjid al- Ha­ram i Mek­ka.

Her bæ­res en sår­et kvin­de væk fra om­rå­det, hvor mindst 717 mus­li­mer blev tram­pet ihjel. Fo­to: EPA

Newspapers in Danish

Newspapers from Denmark

© PressReader. All rights reserved.