Ja, bil­bran­chen er ik­ke rå­d­den

BT - - DEBAT - MIK­KEL THOMSAGER

Che­fre­dak­tør for Bil­ma­ga­si­net

la­vet et pro­gram, som har til for­mål at sny­de myn­dig­he­der­ne, når de må­ler bi­ler­ne. Det har de in­drøm­met blankt, og det kan ik­ke bort­for­kla­res. Den slags hi­sto­ri­er tror jeg ik­ke, at der kom­mer an­dre af. Ge­ne­relt op­le­ver jeg be­stemt ik­ke, at bil­bran­chen har dår­lig moral el­ler sny­der. Det kan man ik­ke sæl­ge bi­ler på. Man skal hu­ske, at de le­ver af kun­der­nes gun­st, og rå­d­den­skab slip­per ud på et el­ler an­det tids­punkt, li­ge­som det er sket nu.

VW HAR BE­VIDST

Grund­læg­gen­de føl­ger de reg­ler­ne.

ver­dens mest tro­vær­di­ge bil­mær­ker har snydt helt be­vidst, så er det da svært for folk at fo­re­stil­le sig, at an­dre bil­mær­ker ik­ke og­så har gjort det. Men jeg tror ik­ke, at der er an­dre bil­mær­ker, der har gjort li­ge­som VW – for hvis man sny­der med den slags og bli­ver ta­get i det, så er kon­se­kven­ser­ne så fuld­stæn­dig uover­sku­e­li­ge li­ge­som det, VW op­le­ver i øje­blik­ket.

NÅR ET AF

an­det, at de gør alt mu­ligt for at få så go­de te­stre­sul­ta­ter

DET ER NO­GET

som mu­ligt – og det er en evig dis­kus­sion i bil­bran­chen, og det er en del af den evi­ge kon­kur­ren­ce om at sæl­ge fl est bi­ler. Der bli­ver gjort en mas­se ting, som er imod lovens in­ten­tio­ner - men som ik­ke er ulov­ligt, f. eks. over­hol­der en Fer­ra­ri EU- græn­ser­ne for, hvor me­get en bil må lar­me, men kun op til 3.500 om­drej­nin­ger, hvor­eft er der åb­nes en ven­til i ud­stød­nin­gen, så den lar­mer be­ty­de­ligt me­re, da det er en del af kø­re­op­le­vel­sen i en Fer­ra­ri. På den må­de ud­nyt­ter og for­tol­ker bil­bran­chen reg­ler­ne. Men ge­ne­relt kan man alt­så godt sto­le på bil­pro­du­cen­ter­ne.

Newspapers in Danish

Newspapers from Denmark

© PressReader. All rights reserved.