Nej, svin­del med bi­ler er ud­bredt

BT - - DEBAT - JEP­PE JUUL

Trans­port, Det Øko­lo­gi­ske Råd

ble­vet af­slø­ret, men der er me­get god grund til at tjek­ke al­le bil­pro­du­cen­ter­ne. Der er op­stå­et en syg kul­tur. Når man kig­ger på de te­stre­sul­ta­ter, der er for bå­de luft foru­re­ning og CO2- ud­led­ning, så er der store for­skel­le på vir­ke­lig­he­den og te­stre­sul­ta­ter­ne. Di­e­sel­bi­ler ud­le­der i gen­nem­snit 7- 10 gan­ge me­re NOx, når de kø­rer i vir­ke­lig­he­den, end når pro­du­cen­ter­ne får dem te­stet. På brænd­stoff or­brugs­tal er for­skel­len ste­get fra 8 pct. i 2001 til 36 pct. i

NU ER VW

2014. De går dels ind og ma­ni­p­u­le­rer be­vidst og gør en mas­se ting, som ik­ke eks­pli­cit er for­budt – ta­per dø­re­ne til, kob­ler brem­ser­ne fra osv. Men for­skel­le­ne er så store, at det ik­ke kun kan væ­re den slags me­to­der, så vi er ov­re i de­ci­de­ret svin­del li­ge­som det, VW har la­vet.

at vi kom­mer til at se lig­nen­de skan­da­ler som den, vi har set hos VW, den kom­men­de tid. Det afh æn­ger kun af, hvor hur­tigt og hvor me­get man går til bunds i at un­der­sø­ge bran­chen. Spørgs­må­let er, hvor me­get der er grov, be­vidst

JEG REG­NER MED,

ma­ni­p­u­le­ring med tal­le­ne, og hvor me­get der er de­ci­de­ret ulov­lig svin­del – men beg­ge de­le fo­re­går.

for en hur­tig og grun­dig un­der­sø­gel­se af, hvad der fo­re­går hos al­le bil­pro­du­cen­ter – te­ste de­res soft wa­re, la­ve kon­trol­test osv. – og at la­ve nog­le nye test­pro­ce­du­rer, så der er min­dre svin­del. Der er brug for en uafh æn­gig kon­trol af te­ste­ne, for det fungerer ik­ke. Der er og­så brug for, at der fal­der nog­le bø­der i en stør­rel­ses­or­den li­ge­som i USA – de gør jo det her for at spa­re pen­ge – så de for­står, at det ik­ke er så­dan, man skal age­re.

DER ER BRUG

Newspapers in Danish

Newspapers from Denmark

© PressReader. All rights reserved.