VED PET ME­RE END AN­DRE TJE­NE­STER? ’’

Det er en sik­ker­heds­mæs­sig trus­sel, at vi ik­ke ved, hvem der pas­se­rer vo­res land

BT - - DEBAT -

Iden­ne uge holdt ju­stits­mi­ni­ste­ren, rigs­po­li­ti­che­fen og che­fen for PET pres­se­mø­de om blandt an­det den se­ne­ste tids fl ygt­nin­ge­strøm og den si­tu­a­tion, at Dan­mark er ble­vet brugt som tran­sit­land til Sve­ri­ge. DET VUR­DE­RES, AT op mod 12.000 men­ne­sker har pas­se­ret vo­res land i de se­ne­ste to- tre uger, men kun mel­lem 1.000 til 1.500 har søgt asyl her. Vi ved ik­ke, hvor re­sten er ble­vet af. Rigs­po­li­ti­che­fen sag­de ved pres­se­mø­det, at al­le er ta­get vi­de­re til Sve­ri­ge, men hvor­dan kan man væ­re så sik­ker på det, når man ik­ke har kun­net kon­trol­le­re dem?

Vi har ik­ke haft mu­lig­hed for at re­gi­stre­re de man­ge gen­nem­rej­sen­de, for ta­ger vi først et fi nger­af­tryk af dem, er de iføl­ge Dublin- for­ord­nin­gen tvun­get til at sø­ge asyl i Dan­mark. Jeg me­ner dog, det er dybt pro­ble­ma­tisk, at vi ik­ke har hånd i han­ke med, hvem der kom­mer til vo­res land – for vi ved jo i vir­ke­lig­he­den ik­ke, om al­le de, der ik­ke er ble­vet re­gi­stre­ret, er ta­get vi­de­re til Sve­ri­ge. Det vil der­for væ­re en god idé at re­gi­stre­re de man­ge fl ygt­nin­ge til vo­res eget brug, så vi selv har styr på, hvem og hvor man­ge der be­fi nder sig i Dan­mark.

Tal­le­ne vi­ser, at man­ge af dem, der på­står at væ­re sy­ri­ske fl ygt­nin­ge, ik­ke er det. De er il­le­ga­le ind­van­dre­re med en an­den na­tio­na­li­tet, som be­nyt­ter sig af mu­lig­he­den for at få et nyt liv. Fle­re me­di­er har kun­net på­vi­se, at man kan kø­be sig et sy­risk pas i blandt an­det Tyr­ki­et, og det er eft er­hån­den al­men vi­den, at sy­ri­ske diplo­ma­ter rundt om i ver­den vil­ligt ud­ste­der sy­ri­ske pas og sælger dem til folk med an­dre na­tio­na­li­te­ter. DET ER TRIST, at der bli­ver slå­et plat på den tragi­ske sy­ri­ske si­tu­a­tion. Sy­ri­ske fl ygt­nin­ge skal na­tur­lig­vis ha­ve ret til at sø­ge asyl i Dan­mark, og de­res sa­ger skal be­hand­les or­dent­ligt, men vi må gø­re no­get for at stop­pe plat­tensla­ger­ne. Der er ri­si­ko for, at grup­per el­ler per­so­ner med an­dre ær­in­der vil ud­nyt­te si­tu­a­tio­nen. Det kan væ­re øst­eu­ro­pæ­i­ske ban­der, men­ne­ske­hand­le­re el­ler ter­r­or­grup­per. JEG VIL IK­KE ma­le fan­den på væg­gen, og jeg hå­ber vir­ke­lig, at PET har ret, men det un­drer mig, at PET mel­der så klart ud, at ter­r­r­or­be­væ­gel­ser ik­ke in­fi ltre­rer fl ygt­nin­ge­strøm­me. Hvor­dan kan de si­ge det så sik­kert, når de ik­ke ved, hvem de 12.000 men­ne­sker er, der har pas­se­ret Dan- mark på det se­ne­ste? Ter­r­or­net­vær­ket al- Qa­e­da kan ha­ve sendt en fø­rings­of­fi cer, no­gen kan væ­re kom­met for at hver­ve un­ge men­ne­sker el­ler op­byg­ge soven­de cel­ler. Det kan ik­ke ude­luk­kes, at de vil in­fi ltre­re grup­per af fl ygt­nin­ge. JEG VIL KRAF­TIGT un­der­stre­ge, at man ik­ke skal mistæn­ke­lig­gø­re al­le fl ygt­nin­ge, men det un­drer mig, at PET har en helt an­den vur­de­ring af sik­ker­heds­si­tu­a­tio­nen end an­dre lan­des eft er­ret­ning­s­tje­ne­ster. For ek­sem­pel næ­rer che­fen for Na­tio­nal In­tel­li­gen­ce i USA, Ja­mes Clap­per, stor be­kym­ring for, at der blandt til­rej­sen­de kan væ­re ek­stre­mi­ster fra IS. Han har ik­ke stor til­tro til de eu­ro­pæ­i­ske lan­des scre­e­ning af de man­ge men­ne­sker, der rej­ser til Eu­ro­pa i øje­blik­ket. CHE­FEN FOR DEN ty­ske eft er­ret­ning­s­tje­ne­ste BfC, Hans- Ge­org Maas­sen, ud­ta­ler, at an­tal­let af is­la­mi­sti­ske ek­stre­mi­ster i Tys­kland er ste­get vold­somt i de se­ne­ste må­ne­der, og at de re­k­rut­te­rer blandt fl ygt­nin­ge. Vi er nødt til at gø­re no­get, så vi kan fø­re kon­trol med, hvem der kom­mer ind i lan­det, og hvem der for­la­der det igen, el­lers en­der fl ygt­nin­ge­si­tu­a­tio­nen i sik­ker­heds­mæs­sigt ka­os.

Newspapers in Danish

Newspapers from Denmark

© PressReader. All rights reserved.