PANELET

BT - - DEBAT -

HANS MOURITZEN Hvis den ty­ske re­ge­ring bak­ker op om kan­di­da­ten Achim Ste­i­ner, så har de jo no­get på spil. De kan ik­ke dik­te­re, hvem FN skal væl­ge, og jeg ken­der ik­ke hans cv, men det sen­der et stærkt sig­nal, at en ty­sker stil­ler op. Det er klart, at Tys­kland er et stør­re land end Dan­mark, og det er det af­gø­ren­de her. Så det kan da bli­ve en hin­dring. Hun er en stærk kan­di­dat, og Dan­mark har et godt om­døm­me, men der kan gå stor­po­li­tik i den, og det kan hin­dre, at hun får po­sten.

Man skal pas­se på, at man ik­ke over­for­tol­ker det. Dan­mark har op­stil­let en kan­di­dat, der er kom­met en ita­li­ensk kan­di­dat, og nu er der så og­så en tysk. Det er ik­ke usæd­van­ligt med fl ere kan­di­da­ter til top­po­ster i det in­ter­na­tio­na­le sy­stem.

Se­ni­o­r­for­sker ved Dansk In­sti­tut for In­ter­na­tio­na­le Stu­di­er

Newspapers in Danish

Newspapers from Denmark

© PressReader. All rights reserved.