Hav­de pi­stol for

BT - - NYHEDER - Sø­ren Kjel­l­berg Is­høy sris@ bt. dk kaak@ bt. dk

DOM­MENS DAG

Kaa­re Kron­berg Det var ik­ke til­fæl­digt, men med en pi­stol for pan­den, at Skat i au­gust in­drøm­me­de en åre­lang op­sigtsvæk­ken­de skan­da­le om mil­li­ards­vin­del.

Det vur­de­rer fle­re eks­per­ter, ef­ter at BT har få­et ak­tind­sigt i en kor­re­spon­dan­ce mel­lem Rigs­re­vi­sio­nen – der skal sik­re, at skat­te­bor­ger­nes pen­ge for­val­tes med om­hu – og Skat.

Her­af frem­går det, at Rigs­re­vi­sio­nen i lø­bet af som­me­ren var på spo­ret af den enor­me svin­delskan­da­le. Blandt an­det vid­ste re­vi­sio­nen, at der var sket en kæm­pe stig­ning i ud­byt­teskat på 7,3 mia. kr. fra maj 2014 til maj 2015, og man hav­de der­for og­så ori­en­te­ret Skat om, at he­le ud­byt­teskat­te- om­rå­det skul­le ku­le­gra­ves, in­den Skat selv af­slø­re­de skan­da­len i au­gust.

» Der er helt åben­bart, at Skat har følt sig pres­set af Rigs­re­vi­sio­nen, « si­ger cand. jur. med spe­ci­a­le i skat­te ret Mi­cha­el Eg­holm, der har læst kor­re­spon­dan­cen mel­lem Rigs­re­vi­sio­nen og Skat.

Be­gynd­te al­le­re­de i ju­ni

Rigs­re­vi­sio­nen hen­vend­te sig før­ste gang i lø­bet af som­me­ren til Skat 29. ju­ni. Knap to må­ne­der ef­ter af­slø­re­de en pres­set skat­te­di­rek­tør den 25. au­gust over for of­fent­lig­he­den, at der var fo­re­gå­et om­fat­ten­de og sy­ste­ma­tisk mil­li­ards­vin­del si­den 2012. På det tids­punkt hav­de man al­le­re­de af­holdt et mø­de med Rigs­re­vi­sio­nen og mod­ta­get en by­ge af spørgs­mål ved­rø­ren­de kon­trol af ud­byt­teskat.

Svin­de­len i Skat var fo­re­gå­et ved, at uden­land­ske kri­mi­nel­le bild­te Skat ind, at de hav­de ak­tier i dan­ske børsno­te­re­de virk­som­he­der og der­med var be­ret­ti­get til at få re­fu­sion af ud­byt­teskat. Med et sim­pelt se­tup lyk­ke­des det svind­ler­ne at sny­de sig til 6,2 mia. kro­ner, uden at Skat op­da­ge­de det.

Tip fra ud­lan­det

For­kla­rin­gen på, hvor­for Skat net­op her i sen­som­me­ren blev op­mærk­som på svind­len, der hav­de stå­et på i fle­re år, var, at man i juli og au­gust hav­de mod­ta­get in­for­ma­tio­ner fra en uden­land­sk myn­dig­hed. Der­til hav­de Skats ‘ eg­ne in­ter­ne un­der­sø­gel­ser be­styr­ket mi­stan­ken,’ ud­tal­te Jes­per Røn­now Si­mon­sen i en pres­se­med­del­el­se.

Ik­ke et ord om, at Rigs­re­vi­sio­nen og­så var på spo­ret af svin­de­len.

Skat­te­eks­pert Jens Pe­ter Fa­bri­ci­us, der er ad­vo­kat og di­rek­tør hos Wind- ahl San­droos og Co., me­ner, at ti­m­in­gen for Rigs­re­vi­sio­nens hen­ven­del­se til Skat og Skats plud­se­li­ge of­fent­lig­gø­rel­se af den åre­lan­ge svin­delskan­da­le er op­sigtsvæk­ken­de.

» Når Skat si­ger, at man blev obs på sa­gen ef­ter ‘ tips fra ud­lan­det’, så må det si­ges at væ­re et yn­ke­ligt for­søg på at dæk­ke over Rigs­re­vi­sio­nens lø­ben­de og i som­me­ren 2015 yder­li­ge­re til­spid­se­de in­ter­es­se for om­rå­det, « si­ger Jens Pe­ter Fa­bri­ci­us.

Kor­re­spon­dan­cen mel­lem Rigs­re­vi­sio­nen og Skat af­slø­rer og­så, at Rigs­re­vi­sio­nen al­le­re­de i 2012 var op­mærk­som på pro­ble­mer, da man fo­re­tog en re­vi­sion af Skat­te­mi­ni­ste­ri­ets regn­ska­ber for 2012. Re­vi­sio­nen vi­ste bå­de pro­ble­mer i for­hold til kon­trol­ler og bog­fø­rings­prak­sis på ud­byt­te­o­m­rå­det.

Vars­let om ku­le­grav­ning

Ud­byt­teskat­ten var alt­så et om­rå­de, som Rigs­re­vi­sio­nen læn­ge hav­de haft kig på, og da re­vi­sio­nen hen­vend­te sig til Skat 29. ju­ni, var det med en mel­ding om, at om­rå­det skul­le gran­skes i lø­bet af det­te ef­ter­år i en så­kaldt ‘ end to end’- un­der­sø­gel­se som led i den år­li­ge re­vi­sion.

Rigs­re­vi­sio­nen og Skat holdt 4. au­gust det før­ste ind­le­den­de mø­de. Da­gen ef­ter sen­der Rigs­re­vi­sio­nen en lang ræk­ke spørgs­mål til Skat og gør det klart, at man øn­sker at iden- ti­fi­ce­re Skats ‘ pro­ces­ser og in­ter­ne kon­trol­ler’, som ud­fø­res i for­bin­del­se med ud­byt­teskat.

Tab kun­ne væ­re und­gå­et

Jens Pe­ter Fa­bri­ci­us me­ner, at det store mil­li­ard­tab kun­ne væ­re und­gå­et, hvis Skat på et tid­li­ge­re tids­punkt hav­de fulgt Rigs­re­vi­sio­nens hen­stil­lin­ger.

» Hvis man hav­de fulgt op på Rigs­re­vi­sio­nens hen­stil­lin­ger, så kun­ne

Newspapers in Danish

Newspapers from Denmark

© PressReader. All rights reserved.