SF- pro­fil: Ty­sker bed­re end Thor­ning

BT - - NYHEDER - An­dreas Kar­ker kar­ker@ bt. dk

UNHCR

Tys­kland har sendt en kon­kur­rent til Hel­le Thor­ning- Sch­midt på ba­nen til po­sten som flygt­nin­ge­høj­kom­mis­sær for FN.

Og det bli­ver vel mod­ta­get af SFe­ren Tri­ne Per­tou Mach, der er fol­ke­tings­kan­di­dat og be­sty­rel­ses­med­lem i Mel­lem­fol­ke­ligt Samvir­ke. Hun fo­re­træk­ker ty­ske­ren frem for Dan­marks kan­di­dat.

» Achim Ste­i­ner slår Hel­le Thor­ning- Sch­midt med man­ge ki­lo­me­ter. Han vil ik­ke gø­re det nemt for hen­de, « si­ger hun.

Det væg­ter iføl­ge­re SFe­ren tungt, at Tys­kland i de se­ne­ste uger har vist et an­det syn på flygt­nin­ge end Dan­mark.

» Uden at ken­de Ste­i­ner ind­gå­en­de skal jeg ger­ne in­drøm­me, at det vir­ker me­re til­ta­len­de end en kan­di­dat, hvis land ik­ke li­ge­frem bril­le­rer på den flygt­nin­gepo­li­ti­ske front. «

Tys­kland står fast

» Tys­kland har der­i­mod stå­et so­lidt fast på hu­ma­ni­tært an­svar og fæl­les eu­ro­pæ­i­ske løs­nin­ger i den vold­som­me flygt­nin­ge- og mi­gra­tions­kri­se, som vi op­le­ver li­ge nu, si­ger Tri­ne Per­tou Mach, « der li­ge nu er i New York for at føl­ge FN- top­mø­det som med­lem af Action Aid In­ter­na­tio­nal, en ngo- or­ga­ni­sa­tion, der kæm­per mod glo­bal fat­tig­dom og ulig­hed og for at frem­me men­ne­ske­ret­tig­he­der.

Og­så Pel­le Drag­sted fra En­heds­li­sten er kri­tisk over for Thor­nings kan­di­da­tur.

» Dan­marks svar på kri­sen er at skræm­me flygt­nin­ge væk. Og så er det et pro­ble­ma­tisk sig­nal, hvis vi skal stille med le­de­ren til FNs flygt­nin­ge­or­ga­ni­sa­tion, « si­ger Pel­le Drag­sted.

Tid­li­ge­re stats­mi­ni­ster og for­mand for So­ci­al­de­mo­kra­ter­ne Hel­le Thor­ning- Sch­midt har si­den 4. sep­tem­ber væ­ret ene­ste kan­di­dat til po­sten som ny flygt­nin­ge­høj­kom­mis­sær i FN - ud­pe­get af Lars Løk­ke Ras­mus­sen og re­ge­rin­gen.

Po­pu­lær skik­kel­se

Men nu er der alt­så end­nu en kan­di­dat, og fle­re kan nå at mel­de sig, in­den af­gø­rel­sen kom­mer en­gang i lø­bet af novem­ber.

Book­ma­ke­ren Nor­di­cBet tror dog sta­dig, det er mest sand­syn­ligt, at Thor­ning får job­bet.

» In­ter­na­tio­nalt har Dan­mark sta­dig et godt ry, når det hand­ler om be­hand­lin­gen af flygt­nin­ge og mi­gran­ter og hjælp til ver­dens fat­tig­ste. Sam­ti­dig er Hel­le Thor­ningS­ch­midt en po­pu­lær og mar­kant skik­kel­se blandt in­ter­na­tio­na­le top­le­de­re, « si­ger Nor­di­cBets od­ds­sæt­ter Ton­ni Munk Jen­sen.

Hel­le Thor­ning- Sch­midt har få­et en skrap mod­kan­di­dat til po­sten som FNs flygt­nin­ge­høj­kom­mis­sær. Det er ty­ske­ren Achim Ste­i­ner, som SFe­ren Tri­ne Per­tou Mach fo­re­træk­ker. En­heds­li­stens Pel­le Drag­sted er og­så kri­tisk over for den tid­li­ge­re dan­ske stats­mi­ni­sters kan­di­da­tur. Fo­to: AFP

Newspapers in Danish

Newspapers from Denmark

© PressReader. All rights reserved.