SÅ LET VAR DET AT STJÆ­LE 6,2 MIL­LI­AR­DER KRO­NER

BT - - NYHEDER -

Nor­malt vil mil­li­ard- skat­tes­nyd kræ­ve et so­fi­sti­ke­ret se­tup, men i sa­gen om skat­tesvin­del for 6,2 mia. kro­ner har de uden­land­ske kri­mi­nel­le haft let spil. Det har nem­lig blot kræ­vet en com­pu­ter med net­ad­gang, en prin­ter, en scan­ner, et A4 ark pa­pir og et for­fal­sket myn­dig­heds- stem­pel.

Goog­ler man ’ Claim for Re­fund of Da­nish Di­vi­dend Tax’, så er det før­ste hit lin­ket til Skats si­de med sø­ge­for­mu­lar til at få re­fu­sion, som man kan down­lo­a­de og prin­te ud.

Når si­den så er prin­tet ud, har der ik­ke væ­ret an­det i det end at ud­fyl­de, navn, adres­se, email og kon­tonum­mer og så et myn­dig­heds­stem­pel, som svind­ler­ne så har for­fal­sket, uden at Skat har op­da­get det.

sris

Rigs­re­vi­sio­nen var på spo­ret af mil­li­ards­kan­da­len, som be­ty­der, at Skats øver­ste di­rek­tør Jes­per Røn­now Si­mon­sen iføl­ge et er­hvervs­me­di­et Fi­nans i dag fy­rer fle­re di­rek­tø­rer. Ar­kiv­fo­to: Mi­cha­el Bo­t­ha­ger

Newspapers in Danish

Newspapers from Denmark

© PressReader. All rights reserved.