I DAG RUL­LER DER HO­VE­D­ER

BT - - NYHEDER -

I dag fre­dag er dom­mens dag i Skat. Bå­de skat­te­mi­ni­ster Karsten Lauritzen og Skat har nem­lig ind­kaldt til pres­se­mø­de, li­ge­som Skats di­rek­tør Jes­per Røn­now Si­mon­sen vil ori­en­te­re om de ’ per­so­na­le­mæs­si­ge kon­se­kven­ser’ af mil­li­ard- skan­da­len.

I går er­fa­re­de er­hver­s­me­di­et fi­nans. dk, at ind­dri­vel­ses­di­rek­tør Jens Sø­ren­sen bli­ver fy­ret. Det er in­den for Jens Sø­ren­sens an­svars­om­rå­de, at svin­de­len med re­fu­sion for 6,2 mil­li­ar­der kro­ner har fun­det sted. En an­den skul­le iføl­ge Fi­nans. dk væ­re Jan Topp Ras­mus­sen, der er an­svar­li­ge for det kri­ti­se­re­de it- ind­dri­vel­ses­sy­stem EFI.

Til gen­gæld slip­per skat­di­rek­tør Jes­per Røn­now Si­mon­sen iføl­ge Fi­nans. dk for at skul­le

ryd­de sit skri­ve­bord.

Newspapers in Danish

Newspapers from Denmark

© PressReader. All rights reserved.