De fæl­de­de den magt­ful­de bil­boss

To for­ske­re vil­le vi­se den eu­ro­pæ­i­ske bi­lin­du­stri, at USA hav­de knæk­ket ko­den til mil­jø­rig­ti­ge di­e­sel­bi­ler

BT - - NYHEDER - Jo­nas Ve­ster jves@ bt. dk

INDUSTRISKANDALE

To for­ske­re fra en mil­jøor­ga­ni­sa­tion mod en af ver­dens mæg­tig­ste mænd. Det ly­der som en du­el, hvor magt og pen­ge som re­gel vin­der. Men i den­ne uge er tin­ge­ne vendt på ho­ve­d­et i VWskan­da­len.

Ons­dag eft er­mid­dag for­lod en af ver­dens mest magt­ful­de virk­som­heds­le­de­re – Martin Win­ter­korn – sin stil­ling som øver­ste chef i den ty­ske bil­gi­gant Volkswa­gen.

Win­ter­korn blev der­med før­ste off er i kølvan­det på den skan­da­le, der har ramt den ty­ske bil­kon­cern som en ts­u­na­mi, eft er de ame­ri­kan­ske mil­jø­myn­dig­he­der sid­ste fre­dag af­slø­re­de, at bil­gi­gan­ten sy­ste­ma­tisk har snydt i mil­jøtest af fi rma­ets bi­ler på det ame­ri­kan­ske mar­ked.

Of­fi ci­elt trak Martin Win­ter­korn sig fra po­sten, men det var iføl­ge ty­ske pres­sekil­der for at kom­me en sten­sik­ker fy­re­sed­del i for­kø­bet. For selv­om Win­ter­korn har bragt VW op i en fø­rer­po­si­tion som ver­dens bedst sæl­gen­de bil­pro­du­cent, så er ak­tie­kur­sen ras­let ned med en tred­je­del på få da­ge, og for­u­de ven­ter en enorm mil­li­ar­dreg­ning til ud­bed­ring af ska­der­ne og sags­an­læg fra kun­der. Det kun­ne VWs be­sty­rel­se ik­ke sid­de over­hø­rig.

Martin Win­ter­korn kom­mer dog ik­ke til at li­de no­gen nød øko­no­misk, for han står iføl­ge den se­ne­ste års­rap­port til at mod­ta­ge en pen­sion på 32 mio. eu­ro. Der­til kom­mer end­nu fl ere mio. eu­ro i fra­træ­del­ses­godt­gø­rel­se. Sam­let står han til at mod­ta­ge ca. en kvart mil­li­ard kro­ner eft er sin fy­ring.

He­le skan­da­len skyl­des en un­der­sø­gel­se, som to vel­me­nen­de for­ske­re fra den re­la­tivt ukend­te mil­jøor­ga­ni­sa­tion In­ter­na­tio­nal Co­un­cil on Cle­an Trans­porta­tion ( ICCT) gen­nem­før­te sid­ste år.

Foru­re­ne­de min­dre i USA…

De to for­ske­re Pe­ter Mo­ck og Jo­hn Ger­man un­dre­de sig over, at Volkswa­gens di­e­sel­bi­ler uden pro- ble­mer kla­re­de de stren­ge ame­ri­kan­ske mil­jø­krav, mens de i Eu­ro­pa spy­e­de langt fl ere mil­jøska­de­li­ge gas­ser ud. De tro­e­de, at ame­ri­ka­ner­ne hav­de fun­det vej­en til at få bi­lin­du­stri­en til at pro­du­ce­re me­re mil­jø­ven­li­ge di­e­sel­bi­ler, og med hjælp fra West Vir­gi­nia Uni­ver­si­ty te­ste­de de en VW Pas­sat og en VW Jet­ta på lan­de­ve­je­ne mel­lem San Die­go og Se­att­le.

Men kø­re­tu­re­ne af­slø­re­de, at no­get var helt galt. Bi­ler­ne foru­re­ne­de fem til 35 gan­ge me­re, end kra­ve­ne hos de ame­ri­kan­ske mil­jø­myn­dig­he­der til­lod. Og der­med le­ve­re­de de to for­ske­re ufor­va­ren­de det skyts, som fi k skan­da­len til at rul­le.

Pe­ter Mo­ck er dog ik­ke overrasket over, at hans un­der­sø­gel­se nu har ko­stet job­bet for den mand, som fi nans­ma­ga­si­net For­bes sid­ste år ran­ge­re­de som nr. 58 på li­sten over ver­dens mest magt­ful­de per­so­ner. Kun Toy­o­tas top­chef Akio Toy­o­da blev ran­ge­ret hø­je­re in­den for bi­lin­du­stri­en.

» Vi off ent­lig­gjor­de vo­res rap­port for over et år si­den, men vi nævn­te ik­ke, hvil­ke bi­ler der var ta­le om. Se­ne­re tog de ame­ri­kan­ske mil­jø­myn­dig­he­der trå­den op, og nu ved off ent­lig­he­den så, hvil­ke bi­ler der er ta­le om, « for­kla­rer Pe­ter Mo­ck til det ty­ske ma­ga­sin Der Spie­gel.

Iføl­ge nyheds­bu­reau­et Reu­ters er op­ryd­nings­ar­bej­det i VW langt­fra slut: i dag for­ven­tes tre an­dre le­den­de me­d­ar­bej­de­re – her­i­blandt top­che­fen for VWs ame­ri­kan­ske af­de­ling – og­så at få spar­ket.

NED­T­UR: In­den skan­da­len var be­gynd­te at rul­le, var VW og Win­ter­korn Tys­klands stolt­hed, som kans­le­ren ger­ne vi­ste sig med. Nu er beg­ge ved at ud­vik­le sig til et ko­los­salt pro­blem for An­gela Mer­kel. Ar­kiv­fo­to: Reu­ters Ame­ri­kan­ske Jo­hn Ger­man fo­re­tog sam­men med Pe­ter Mo­ck en un­der­sø­gel­se, der på­vi­ste, at VWs di­e­sel­bi­ler i USA ud­led­te langt fle­re kvæl­stof- oxi­der – NOx- gas – end til­ladt. Fo­to: ICCT Pe­ter Mo­ck er le­der mil­jøor­ga­ni­sa­tio­nen ICCTs eu­ro­pæ­i­ske af­de­ling, og han var ini­ti­a­tiv­ta­ger til un­der­sø­gel­se, der end­te med at fæl­de VWs top­chef Martin Win­ter­korn. Fo­to: ICCT

Newspapers in Danish

Newspapers from Denmark

© PressReader. All rights reserved.