VW- skan­da­le bre­der sig

BT - - NYHEDER -

RÅ­D­DEN BRAN­CHE

Det er til­sy­ne­la­den­de ik­ke kun Volkswa­gen, der sny­der med at over­hol­de myn­dig­he­der­nes mil­jø­krav.

Iføl­ge det ty­ske bil­ma­ga­sin Au­to­bild ud­le­der BMWs X3 11 gan­ge me­re NOx- gas end de eu­ro­pæ­i­ske mil­jø­krav til­la­der. Det vi­ser en un­der­sø­gel­se, som et bri­tisk testin­sti­tut har fo­re­ta­get for mil­jøor­ga­ni­sa­tio­nen ICCT. Au­to­bild om­ta­ler un­der­sø­gel­sen i sit ny­e­ste num­mer, der kom­mer på ga­den i dag.

Der­med er BMW X3 en end­nu vær­re mil­jø­syn­der end VWs Pas­sat, der blev ud­pe­get som en af mil­jøs­kur­ke­ne af de ame­ri­kan­ske mil­jø­myn­dig­he­der. Nyhe­den er end­nu et slag i mel­lem­gul­vet på den ty­ske bi­lin­du­stri, der har lidt et al­vor­ligt til­lids­k­næk, eft er at VW- skan­da­len blev off ent­ligt kendt. Tys­klands kans­ler An­gela Mer­kel har i for­vej­en for­langt fuld åben­hed fra Volkswa­gens si­de.

BMW har ik­ke kom­men­te­ret un­der­sø­gel­sens resultater. jves

VWANVITTIGT DYRT

Newspapers in Danish

Newspapers from Denmark

© PressReader. All rights reserved.