Støjbergs kurs vin­der

Kå­ret til re­ge­rin­gens mest po­pu­læ­re mi­ni­ster for­an Sø­ren Pind

BT - - NYHEDER - Be­rit Hartung beh@ bt. dk

MI­NI­STER- KÅRING

Støj­berg er hot - Holst er not.

In­te­gra­tions­mi­ni­ster In­ger Støjbergs hår­de kurs i flygt­nin­ge­de­bat­ten gi­ver til­sy­ne­la­den­de po­te.

I hvert fald top­per Ven­stres hard­li­ner li­sten over po­pu­læ­re mi­ni­stre i en må­ling, som Me­ga­fon har fo­re­ta­get for TV 2 og Po­li­ti­ken.

Re­ge­rin­gens mest po­pu­læ­re mi­ni­ster er ud­læn­din­ge- og in­te­gra­tions­mi­ni­ster In­ger Støj­berg, som 20 pro­cent sy­nes, kla­rer sig bedst. Ju­stits­mi­ni­ster Sø­ren Pind lig­ger på an­den­plad­sen med 16 pro­cent, mens stats­mi­ni­ster Lars Løk­ke Ras­mus­sen kom­mer ind på en tred­je­plads med 15 pro­cent.

Det skri­ver tv2. dk.

Til­freds­hed i Ven­stre

TV2s po­li­ti­ske re­dak­tør An­ders Lang­bal­le er overrasket over, at stats­mi­ni­ste­ren trods alt lig­ger så højt på li­sten.

» Jeg tror, man i Ven­stre ser med me­get stor til­freds­hed på må­lin­gen, for­di Lars Løk­ke Ras­mus­sen of­te har lig­get i bun­den, « si­ger han.

For­svars­mi­ni­ster Carl Holst har der­i­mod ik­ke me­get at glæ­de sig over - hel­ler ik­ke i den se­ne­ste po­pu­la­ri­tets­må­ling. 0 pro­cent me­ner, at han er den mi­ni­ster, der har kla­ret sig bedst. Iføl­ge tv2. dk vi­ser tal­le­ne fra Me­ga­fon, at kun tre del­ta­ge­re i un­der­sø­gel­sen ud af 1.125 har sva­ret, at Carl Holst er den mi­ni­ster, der har kla­ret sig bedst.

» Det er helt en­ty­digt, at in­gen pe­ger på Carl Holst. Det vi­ser, hvor stort et pro­blem han er for Ven­stre. Han er en klods om be­net på re­ge­rin­gen. Til gen­gæld vi­ser må­lin­gen så og­så, at den hår­de linje i flygt­nin­ge­spørgs­må­let får In­ger Støj­berg får hen­de til at top­pe i po­pu­la­ri­tet, « si­ger han.

In­te­gra­tions­mi­ni­ster In­ger Støj­berg er den mest po­pu­læ­re mi­ni­ster i Løk­kes re­ge­ring iføl­ge en ny Me­ga­fon- må­ling for TV2.

Ar­kiv­fo­to: Li­se­lot­te Sa­broe

Newspapers in Danish

Newspapers from Denmark

© PressReader. All rights reserved.