Rig på klod­ser

Lego- fa­mi­li­en er nu su­verænt den ri­ge­ste i Dan­mark

BT - - NYHEDER - Sil­la Ba­ka­lus silb@ bt. dk

DAN­MARKS RI­GE­STE

Le­ge­tøj, mo­de­tøj, in­du­stri og go­de ide­er. Det er ko­de­or­de­ne, hvis du vil hav­ne i top blandt Dan­marks ri­ge­ste.

122,7 mil­li­ar­der kro­ner. Så svim­len­de højt et be­løb har Dan­marks ri­ge­ste fa­mi­lie, fa­mi­li­en Kirk Kri­sti­an­sen, der ejer Lego. Der­med har ’ le­ge­tøjs­fa­mi­li­en’ for­ø­get for­mu­en med knap 25 mia. kro­ner si­den sid­ste år. Det skri­ver Ber­ling­s­ke Bu­si- ness Ma­ga­sin, der net­op har of­fent­lig­gjort årets li­ste over Dan­marks ri­ge­ste fa­mi­li­er.

Klod­ser, tøj og sko

Med den ge­dig­ne for­mue, der sva­rer til om­kring en fjer­de­del af den sam­le­de sum på 498 mil­li­ar­der kro­ner, som Dan­marks 100 ri­ge­ste til­sam­men rå­der over, tro­ner fa­mi­li­en Kirk Kri­sti­an­sen so­lidt på li­stens før­ste­plads. Det vi­ser en op­gø­rel­se, som Ber­ling­s­ke Bu­si­ness Ma­ga­sin har la­vet og of­fent­lig­gør i dag.

Men le­ge­tøj er ik­ke det ene­ste, man kan bli­ve rig på i Dan­mark. Tøj, me­di­cin­ske hjæl­pe­mid­ler, sen­ge­tøj og sko er og­så blandt de guld­gru­ber, der har bragt fa­mi­li­er­ne bag f. eks. tøjim­pe­ri­et Be­st­sel­ler, Co­l­o­p­last og sen­ge­tøjs­ma­sto­don­ten Jysk helt til tops på rig­mands­li­sten.

Iføl­ge Claus Sko­v­hus, der er re­dak­tør for Ber­ling­s­ke Bu­si­ness Ma­ga­sin, er der stor for­skel på Dan­marks syv ri­ge­ste og re­sten af mil­li­ar­dæ­rer­ne.

» Lego- fa­mi­li­en er i dansk sam­men­hæng ul­tra­ri­ge. Der er sta­dig et stort spring op til de ri­ge­ste i ver­den, men de er vir­ke­lig i en klas­se for sig i Dan­mark. Der­ef­ter lig­ger en grup­pe af de rig­tig ri­ge i top­pen, hvor det er de kend­te virk­som­he­der som Jysk, Co­l­o­p­last, Ec­co og Lego, der do­mi­ne­rer, « si­ger han.

Men har man en drøm om en dag at kom­me med på den for­nem­me li­ste, så er der håb. Man be­hø­ver nem­lig ik­ke at ha­ve ar­vet en le­ge­tøjs­kon­cern el­ler fun­det de vi­ses sten i skopro­duk­tio­nen. Fak­tisk er ve­je­ne til at bli­ve mil­li­ar­dær me­get for­skel­li­ge i Dan­mark. Og of­te er hårdt ar­bej­de vej­en frem.

Ukend­te mil­li­ar­dæ­rer

» Det er be­mær­kel­ses­vær­digt, at der er så man­ge ukend­te virk­som­he­der med på li­sten. Der er rig­tig man­ge ukend­te mil­li­ar­dæ­rer i Dan­mark. Der er rig­tig man­ge, der har en ma­sk­in­fa­brik, el­ler som er fi­ske­re, og som al­drig op­træ­der i me­di­er­nes sø­ge­lys, « si­ger Claus Sko­v­hus.

13) Fa­mi­li­en Fleg­gaard

Fleg­gaard Hol­ding 6,7 mia. kr.

14) Martin Møl­ler Ni­el­sen

Nor­dic Avi­a­tion Ca­pi­tal 6,6 mia. kr.

15) Fa­mi­li­en Foss

Foss 6,6 mia. kr.

Far­vel

Fa­mi­li­en Due Jen­sen, der står bag Grund­fos, er for før­ste gang i me­re end 20 år ik­ke på top 100- li­sten.

Kjeld Kirk Kri­sti­an­sen og hans hu­stru Ca­mil­la Kirk Kri­sti­an­sen til­hø­rer Dan­marks ri­ge­ste fa­mi­lie. For­mu­en er ble­vet til lego- klod­ser. Fo­to: Claus Fi­sker

Kas­per Bas­se og Hen­rik Fre­de­rik­sen er to af lan­dets hem­me­li­ge mil­li­ar­dæ­rer. Fo­to: Scan­pix

Newspapers in Danish

Newspapers from Denmark

© PressReader. All rights reserved.